Start / Tjänster / Förmyndarverksamheten / Övervakning av intressebevakarens verksamhet

Övervakning av intressebevakarens verksamhet

Magistraten övervakar

Magistraten övervakar intressebevakarens verksamhet.

Intressebevakaren är redovisningsskyldig och han eller hon är skyldig att ansöka om tillstånd för att företa de rättshandlingar på huvudmannens vägnar som nämns i lagen.

Till början av sidan

Intressebevakarens redovisningsskyldighet

En intressebevakare som förvaltar huvudmannens egendom är skyldig att föra bok över huvudmannens tillgångar och skulder samt över vad som hänt under redovisningsperioden.

Egendomsförteckning

Intressebevakaren ska inom tre månader från uppdragets början till magistraten ge in en egendomsförteckning. I egendomsförteckningen anges bland annat huvudmannens tillgångar och skulder som intressebevakaren ska förvalta.

Årsredovisning

En intressebevakare ska upprätta en årsredovisning. Redovisningsperioden är i allmänhet ett år och då ska redovisningen med verifikat ges in till magistraten senast 31.3. Redovisningsperioden kan också vara en annan än kalenderåret, om det finns skäl till det. För upprättande av redovisningen finns en blankett (Blanketter och anvisningar) som kan användas för att lämna de nödvändiga uppgifterna. I redovisningens ifyllningsanvisning nämns verifikaten som ska ges in i samband med årsredovisningen.

Slutredovisning

Intressebevakaren ska utan dröjsmål, dock senast två månader från det att hans eller hennes uppdrag upphört, till magistraten ge in en slutredovisning. Slutredovisningen motsvarar till sitt innehåll årsredovisningen och den upprättas för den tid då en årsredovisning inte har getts in.

Magistratens tillstånd till vissa rättshandlingar

Intressebevakaren behöver magistratens tillstånd för olika rättshandlingar som är betydande för huvudmannen.

Mer information om tillståndsplikten och om ansökan om tillstånd (Frågor och svar om ansökan om magistratens tillstånd).

Till början av sidan

Intressebevakaren ställföreträdare

Magistraten eller tingsrätten kan förordna en ställföreträdare för intressebevakaren, om huvudmannen och intressebevakaren har motstridiga intressen eller om det föreligger en risk för att en dylik intressekonflikt uppstår. Intressebevakaren kan heller inte företräda sin huvudman när motparten är till exempel en person som står nära intressebevakaren. En ställföreträdare kan behövas också om intressebevakaren blir sjuk eller reser till utlandet för en lång tid.

Ställföreträdarens uppdrag gäller för så lång tid som intressebevakaren är jävig eller förhindrad att sköta sitt uppdrag.

Till början av sidan

Oskiftat dödsbo

Intressebevakaren ska tillställa magistraten en kopia av bouppteckningsinstrumentet inom en månad från upprättandet av bouppteckningen när huvudmannen blir delägare i ett dödsbo. På dödsboets verksamhet tillämpas samma bestämmelser om tillståndsplikt (Frågor och svar om ansökan om magistratens tillstånd) som iakttas när egendomen ägs enbart av huvudmannen.

Till början av sidan

Placering av huvudmannens tillgångar på s.k. spärrkonto och befrielse från redovisningsskyldigheten

Intressebevakaren kan befrias från årsredovisningen eller redovisningsperioden för årsredovisningarna kan förlängas, om egendom har placerats i ett objekt från vilket den enligt ett villkor i placeringsavtalet inte kan lyftas eller överföras och placeringsvillkoren inte ändras utan magistratens samtycke.  För ögonblicket kan ett sådant placeringsobjekt endast vara en bankdeposition.

Intressebevakaren ska ansöka om magistratens samtycke till förfarandet (Blanketter och anvisningar) när intressebevakaren vill placera huvudmannens tillgångar på ovan nämnda sätt.  För att lyfta tillgångarna från spärrkontot behövs magistratens tillstånd, som är avgiftsbelagt.