Start / Tjänster / Förmyndarverksamheten / Intressebevakarens person och uppgifter

Intressebevakarens person och uppgifter

Vem kan verka intressebevakare?

En allmän intressebevakare vid en intressebevakningsbyrå eller annan tjänsteproducent inom rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet eller en privatperson som gett sitt samtycke och är lämplig för uppdraget kan förordnas till intressebevakaruppdraget. Som intressebevakare för minderåriga verkar deras vårdnadshavare utan separat förordnande.

Till början av sidan

Behov och förordnande av ställföreträdande intressebevakare

En intressebevakare får inte företräda sin huvudman, om intressebevakaren är motpart till huvudmannen. Förbudet att företräda huvudmannen gäller även om det i motparten ingår en annan person som intressebevakaren företräder eller någon annan till intressebevakaren närstående person, till exempel intressebevakarens maka. Intressebevakaren får heller inte företräda sin huvudman om huvudmannen och intressebevakaren har motstridiga intressen i en viss situation eller om det föreligger en risk för att en dylik intressekonflikt uppstår.

Därtill kan intressebevakaren på grund av exempelvis sjukdom eller lång frånvaro vara förhindrad från att sköta sitt uppdrag.

Om intressebevakaren inte på grund av jäv, sjukdom eller frånvaro kan företräda sin huvudman, kan magistraten på intressebevakarens begäran förordna honom eller henne en ställföreträdare.

En allmän intressebevakare vid en intressebevakningsbyrå eller annan tjänsteproducent inom rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet eller en privatperson som gett sitt samtycke och är såväl lämplig som ojävig för att verka som ställföreträdande intressebevakare kan förordnas till ställföreträdande intressebevakare. En person som själv är jävig för att företräda huvudmannen kan inte förordnas till en jävig intressebevakares ställföreträdare.

 

Till början av sidan

Intressebevakarens uppgifter

Vid förordnande av en intressebevakare fastställer domstolen eller magistraten samtidigt vilka uppgifter som ingår i intressebevakaruppdraget. Vanligtvis förordnas en intressebevakare att sköta huvudmannens egendom och ekonomiska angelägenheter. Domstolen kan förordna att intressebevakaren har rätt att företräda huvudmannen i ärenden som gäller huvudmannens person, om huvudmannen inte kan förstå sakens betydelse. Intressebevakaren ska även utan ett separat förordnande ser till att huvudmannen får lämplig vård, omvårdnad och rehabilitering.

Förordnandet kan begränsas så att det gäller ett enskilt ärende, till exempel försäljning av en fastighet.

Till början av sidan


Hur ska intressebevakaren sköta sitt uppdrag?

Intressebevakaren ska förvalta huvudmannens egendom så att egendomen och avkastningen därav kan användas till nytta för huvudmannen. Intressebevakaren ska ge huvudmannen dispositionsmedel som med beaktande av huvudmannens förmögenhet anses vara skäligt.

I lagen om förmyndarverksamhet nämns de rättshandlingar som kräver att intressebevakaren ansöker om magistratens tillstånd innan de kan utföras. Dessa rättshandlingar är till exempel försäljning av fastighet, avvittring och arvsskifte.

Intressebevakaren får inte skänka bort egendom som tillhör huvudmannen.

Intressebevakaren ska underrätta banken om vem som får lyfta pengar från huvudmannens konto.

Intressebevakaren ska sträva efter att etablera ett gott samarbete med huvudmannen. Innan intressebevakaren fattar ett beslut i en angelägenhet som är viktig för huvudmannen, ska intressebevakaren ta reda på huvudmannens åsikt, om detta är möjligt med hänsyn till huvudmannens tillstånd.

Intressebevakaren ska på begäran upplysa huvudmannen om dennes ekonomiska situation samt om de åtgärder som intressebevakaren har vidtagit vid förvaltningen av egendomen.

Till början av sidan