Start / Om Magistraterna / Serviceprocesser / Vittnestjänsterna och vigsel

Vittnestjänsterna och vigsel

Vittnestjänsterna och vigsel är en del av magistratens serviceprocess för rättsskyddet. Syftet med processen är att trygga riksomfattande högklassiga och enhetliga rättsskyddstjänster.

De tjänster som produceras inom ramen för denna process omfattar:

 • Styrkande av meritförteckningar
  Notarie publicus kan styrka en meritförteckning.
 • Styrkande av riktigheten hos en underskrift
 • Styrkande av riktigheten hos en kopia över en handling
 • Intyg över innehållet i en handling
  Till exempel en allmän intressebevakare kan behöva en utredning över sin behörighet för gränsöverskridande uppgifter. Detta fordrar ofta flera myndighetsintyg (t.ex. utdrag ur registret över förmynderskapsärenden, kommunens beslut om utnämning till tjänsten, intyg över rätten att underteckna utnämningsbrev), utifrån vilka notarius publicus kan göra ett sammandrag av behörigheten.
 • Intyg över att någon lever
  Ett intyg över att någon lever är ett sätt att bevisa att viss person ännu lever.
 • Öppning och stängning av bankfack
  Notarius publicus bevittnar stängning eller öppning av bankfack samt försegling eller borttagande av försegling. 
 • Protester
  De protester som upptas av notarius publicus kan bl.a. utgöras av en växelprotest. En protest är ett officiellt intyg över att en växel har uppvisats för godkännande eller betalning.
 • Apostille-intyg
 • Kompetensintyg
  Notarius publicus kan styrka att en myndighet eller en privatperson har rätt att vidta en viss tjänsteåtgärd, att en person innehar en viss tjänsteställning eller att en person har en viss kompetens eller är juridiskt behörig att företräda en annan.
 • Intyg över innehållet i Finlands lag
  Utredningar behövs främst för arvs-, äktenskaps- och registreringsärenden i sydeuropeiska stater. I de flesta fall handlar det om ärvdabalken och äktenskapslagen. I utredningarna finns det skäl att hålla sig till en allmän nivå och endast citera paragrafer som har att göra med klientens fall.
 • Övervakning av lotterier
  Notarius publicus övervakar lotteridragningar, utför utlottningar av obligationer, aktier eller andra värdepapper och vidtar även andra liknande åtgärder då det är lämpligt.
 • Mottagning av erkännande av faderskap
  En utsaga om erkännande enligt 3 kap. i faderskapslagen (700/1975) av en man ges nästan alltid till en barnatillsyningsman. En man har dock rätt att göra erkännandet även till en häradsskrivare, publicus notarius eller till vigselförrättaren vid en vigsel, som även enligt 18 § 2 mom. i faderskapslagen har en skyldighet att genomföra ett hörande enligt faderskapslagen och ta emot ett godkännande.
 • Andra intyg eller åtgärder av notarius publicus
 • Bestyrkande av köp
  Ett köpvittne ska närvara vid överlåtelse av en fastighet då överlåtelsehandlingen undertecknas. Överlåtelsen kan vara t.ex. ett köp, byte eller en gåva. Även ett föravtal som gäller ett fastighetsköp ska styrkas av ett köpvittne.
 • Prövning av hinder mot äktenskap
  Prövning av hinder mot äktenskap
  Vigsel
 • Beviljande/registrering/återkallelse av vigselrätt
  Vigselrätt beviljas av magistraten. Magistraten för ett register över de beviljade vigselrätterna och övervakar även hur de beviljade vigselrätterna utövas. En magistrat ska återkalla en vigselrätt om en vigselförrättare eller ett samfund som har ansökt om vigselrätt så begär.

Till början av sidan