Start / Tjänster / Notarius publicus / Apostille-intyg

Apostille-intyg

Då en finländsk handling ska företes myndigheterna i en stat som ratificerat Haag-konventionen om Apostille, ska handlingen förses med ett s.k. Apostille-intyg. I Finland är det magistraterna som utfärdar Apostille-intyg. Till handlingen fogas vid behov också en officiell översättning till det mottagande landets språk, vilken också ska förses med Apostille.

Inom EU tillämpas från och med den 16 februari 2019 en förordning enligt vilken vissa officiella handlingar utfärdade av ett EU-land måste godkännas utan Apostille-intyg.

Apostille-intyget gäller officiella handlingar, dvs. handlingar eller intyg som utfärdats av myndigheter. Också auktoriserade translatorers översättningar eller handlingar undertecknade av läkare kan på begäran förses med Apostille. Apostille-intyget bestyrker att handlingens underskrift, den egenskap vari den som undertecknat handlingen har uppträtt samt sigillets eller stämpelns äkthet. Däremot bestyrker Apostille-intyget inte handlingens innehåll.

Information om Haag-konventionen samt en förteckning (på engelska) över konventionens medlemsstater finns på adressen:

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

Om staten i fråga inte har ratificerat Haag-konventionen, ska handlingen legaliseras hos utrikesministeriet.

EU-länderna och Apostille

Från och med 16.2.2019 är EU-länderna bundna av en EU-förordning om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i EU.

Enligt förordningen måste medlemsstaternas myndigheter godkänna officiella handlingar utfärdade av myndigheterna i en annan medlemsstat utan Apostille-intyg. Dessutom förenklar förordningen formaliteterna gällande översättningar och bestyrkta kopior, i de fall då den mottagande myndigheten kräver sådana.

Förordningen tillämpas på sådana officiella handlingar vilkas syfte är att fastställa något av följande fakta: födelse, att en person är i livet, dödsfall, namn, äktenskap, inklusive behörighet att ingå äktenskap och civilstånd, skilsmässa, hemskillnad eller annullering av äktenskap, registrerat partnerskap, inklusive behörighet att ingå registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap, föräldraskap, adoption, hemvist eller bostadsort, medborgarskap eller avsaknad av noteringar i kriminalregister. Förordningen tillämpas också på handlingar som kan krävas för att en EU-medborgare ska kunna rösta eller ställa upp som kandidat i kommunala val eller EU-val i ett land vars medborgare denne inte är.

I och med förordningen tas dessutom i bruk flerspråkiga standardblanketter, som kan fogas till officiella handlingar och i många fall ersätta en officiell översättning. I praktiken innebär det här att man samtidigt som man anhåller om en officiell handling, t.ex. en födelseattest, kan begära en flerspråkig standardblankett som bilaga. Ur standardblanketten framgår rubrikerna och innehållet i den officiella handlingen på såväl den utfärdande som den mottagande myndighetens språk. Med hjälp av denna översättningshjälp borde den mottagande myndigheten i allmänhet inte behöva kräva en officiell översättning av handlingen. I Finland utfärdas flerspråkiga standardblanketter av magistraterna, och de kan fogas till sådana utdrag och intyg som magistraten utfärdar på basis av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Norden och Apostille på folkbokföringshandlingar

De nordiska ländernas folkbokföringsmyndigheter emellan finns det en vedertagen praxis att inte kräva Apostille-intyg på olika folkbokföringshandlingar.

Övriga länder och Apostille

Ett Apostille-intyg är nödvändigt, om handlingen ska företes myndigheterna i ett land som ratificerat Haag-konventionen (Convention de La Haye du 5 octobre 1961). Information om Haag-konventionen samt en förteckning (på engelska) över konventionens medlemsstater finns på adressen:

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

Om staten i fråga inte har ratificerat Haag-konventionen, ska handlingen legaliseras hos utrikesministeriet.

Legalisering hos utrikesministeriet

Om staten i fråga inte har ratificerat Haag-konventionen, ska handlingen legaliseras hos utrikesministeriet.

Du kan få en finländsk handling legaliserad hos utrikesministeriet för användning utomlands. Legaliseringens syfte är att bestyrka handlingens underskrift och den egenskap vari den som undertecknat handlingen har uppträtt. Legaliseringen görs på engelska.

Ytterligare information:

https://um.fi/legalisering-av-dokument-i-utrikesministeriet

 

Serviceprocess:
Vittnestjänsterna och vigsel samt registrering av partnerskap