Start / Tjänster / Namnärenden / Namnändringar

Namnändringar

Förnamn och namnbyte

Efternamnet kan bytas med ansökan till magistraten. Ansökan är avgiftsbelagd. Förnamnet ska vara enligt namnlagen och en person får ha maximalt fyra förnamn.  Namn som är förenade med bindestreck räknas som ett namn.

Ett nytt efternamn

Ett nytt efternamn från släkten eller på basis av familjeförhållanden

 • Du kan ansöka om att ta i bruk ett efternamn som använts i din släkt i högst femte ledet inklusive dig.
 • Du kan ansöka om att ta i bruk ett efternamn som använts av ditt barn eller syskon och om du får tillåtelse av alla personer i befolkningsregistret som bär namnet i fråga.
 • Du kan ansöka om att ta i bruk efternamnet som används av din fosterförälder om fosterföräldern ger sitt samtycke till att du tar i bruk namnet (obs. minderårigas rätt att föra talan). Endast vårdnadshavarna har rätten att föra talan för en minderårig under 15 år, fastän samtycke krävs av barn i åldern 10–15.
 • Du kan ansöka om att ta i bruk ett efternamn om det på grund av förändringar i familjeförhållandena eller något annat särskilt vägande skäl kan anses vara särskilt motiverat att du tar i bruk namnet du föreslår.

Nybildat efternamn

 • Du kan ansöka om att ta i bruk ett nybildat efternamn.  Som ett nybildat efternamn räknas också efternamn som tidigare funnits i befolkningsdatasystemet och som inte längre bärs av någon levande person. Nämnden för namnärenden ger ett utlåtande om det nybildade efternamnet.

Ändring av skrivsättet

 • Du kan ansöka om ändring av skrivsättet för ett efternamn med främmande ursprung till en enklare form.

Att byta ett barns efternamn

Ett barns efternamn kan bytas genom en avgiftsfri ansökan till magistraten om

 • ett minderårigt barn får ett efternamn eller en efternamnskombination som bärs av båda hens föräldrar
 • ett minderårigt barn får efternamnet eller efternamnskombinationen som tillhör en förälder vars föräldraskap inte bekräftats när barnets födsel anmäldes
 • ett minderårigt barn får sin eller sina adoptivföräldrars efternamn eller efternamnskombination efter att adoptionen bekräftats
 • ett minderårigt barn får sin andra förälders efternamn eller efternamnskombination efter att faderskapet hävts
 • ett minderårigt barn får samma efternamn eller efternamnskombination som hens förälder fått på basis av äktenskap eller registrering av partnerskap, som bärs av båda makarna och som den andra maken eller makan gett sitt samtycke till att tas i bruk
 • ett minderårigt barn avstår från det andra efternamnet i en efternamnskombination efter att ha fyllt 15.

Andra ansökningar om att byta ett barns namn är avgiftsbelagda.

Barnets vårdnadshavare ska vara eniga om att byta barnets namn. Namnet på ett barn som fyllt 10 år kan inte bytas utan hens samtycke utan särskilda skäl. Ytterligare information fås från magistraten.

Anmälan om tilltalsnamn

Ett eller flera av personens officiella förnamn kan anmälas som hens tilltalsnamn.

Om en persons förnamn har förenats med bindestreck men hen t.ex. endast använder ett av de förenade namnen som tilltalsnamn kan detta antecknas i befolkningsdatasystemet enligt personens anmälan. En person kan anmäla sitt tilltalsnamn till magistraten på en separat blankett som avses för detta syfte eller med ett fritt formulerat brev.

Alternativt kan tilltalsnamnet meddelas med hjälp av Befolkningsregistercentralens tjänst Kontroll av egna uppgifter.

Anmälan om tilltalsnamn kan göras i samband med anmälan om adressändring, också på postens och folkbokföringsförvaltningens gemensamma blankett för flyttningsanmälan.