Start / Tjänster / Namnärenden / Följande nybildade efternamn har ansökts

Följande nybildade efternamn har ansökts

MEDDELANDE OM NYTT EFTERNAMN 

Magistraten ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.  Med nytt efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. Om magistraten anser att det inte finns några hinder för att godkänna det ansökta nya efternamnet informerar magistraten om namnet genom att publicera det på den här webbplatsen. Det är möjligt att göra en anmärkning om det ansökta nya efternamnet.

Om du anser att den sökande får det nya efternamnet i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punkt eller 19 § i lagen om för- och efternamn (946/2017() (nedan) och att ett godkännande av ansökan kränker dina rättigheter har du rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.  Anmärkningen ska göras skriftlig till den magistrat som anges invid det nya namnet på listan nedan inom 30 dagar från datumet för meddelandet. En anmärkning som görs efter den utsatta tiden kan dock beaktas om ärendet inte ännu har avgjorts.

Lagen om för- och efternamn,  

18 § 2 punkten: Utan särskilda skäl kan som nybildat efternamn endast godkännas namn som inte är vedertagna i en viss allmänt känd och historiskt betydande inhemsk eller utländsk släkt. 

19 §: Utan särskilda skäl kan som nybildat efternamn endast godkännas namn som inte kan förväxlas med 1) en rikskänd stiftelses eller förenings eller annan sammanslutnings namn, 2) en registrerad firma eller ett registrerat varumärke eller något annat i näringsverksamhet använt skyddat kännetecken, 3) ett konstnärsnamn som är allmänt känt nationellt eller internationellt.

Vad som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten tillämpas inte på bostadsaktiebolags firma.

Ett allmänt ortnamn eller ett ord i allmänspråket betraktas inte som skyddat kännetecken när godtagbarheten av ett nybildat efternamn bedöms.

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag: Ansökt nybildat efternamn: Magistrat dit den skriftliga anmärkningen skickas in: Anmärkningen ska göras senast: