Start / Tjänster / Namnärenden / Basuppgifter

Basuppgifter

Registrering av barns namn

Barnets vårdnadshavaren ska anmäla barnets namn och modersmål till befolkningsdatasystemet inom två månader efter barnets födelse. Barnets för- och släktnamns bestäms i enlighet med namnlagen.

Vårdnadshavaren antecknar uppgifterna på en förhandsifylld blankett och lämnar den till den magistrat inom vars verksamhetsområde modern har sin hemkommun eller folkbokföringskommun.

Om barnet antas som medlem i en församling i den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet, ges blanketten till den präst som förrättar dopet. Prästen lämnar in blanketten till församlingen.

Till början av sidan

Förnamn och namnändringar

Förnamnet ska uppfylla namnlagens krav. En person får ha högst tre förnamn.

Den som vill ändra sitt förnamn kan göra det genom anmälan. Anmälan om ändring behöver inte motiveras. Ändring genom anmälan kan göras endast en gång. Den som redan en gång har ändrat sitt förnamn och vill göra en ny ändring måste göra en skriftlig ansökan. Ändring av förnamn avgörs i magistraten.

Registrering av en ändringanmälan av förnamn är avgiftsbelagd.

Barnets förnamn ska meddelas till befolkningsdatasystemet inom två månader efter barnets födelse. Om barnet blir döpt, meddelar den präst som förrättade dopet barnets namn till befolkningsdatasystemet via församlingen.

Blanketter för anmälning av namnändringar kan hämtas avgiftsfritt på denna webbplats i avsnittet Blanketter eller från närmaste magistrat.

Till början av sidan

Efternamn och namnändringar

Barnet får vid födelsen föräldrarnas efternamn, om föräldrarna har ett gemensamt efternamn.

Om föräldrarna har olika efternamn ska de i samband med registreringen av barnet meddela församlingen eller magistraten vilkendera förälderns efternamn barnet ska få.

Om föräldrarna från förut har ett gemensamt barn, får det nya barnet samma efternamn som sina syskon.

I regel kan efternamnet endast ändras genom ansökningsförfarande. Undantag är bl.a. minderårigt barn och i vissa fall maken. Ändring av efternamn avgörs i magistraten.

Ändring av efternamn förutsätter en giltig orsak. Som nytt efternamn kan man inte godkänna ett efternamn som redan är infört i befolkningsdatasystemet. Sökanden kan få ett efternamn som införts i befolkningsdatasystemet om denne tillförlitligt kan påvisa att det sökta efternamnet hävdvunnet har burits av sökandens föräldrar eller förfäder.

I vissa fall måste magistraten begära att nämnden för namnärenden, som är underställd justitieministeriet, avger ett utlåtande om ansökan samt publicerar en kungörelse om ansökan i den officiella tidningen.

Till början av sidan

Släktnamn och äktenskap

Släktnamnet kan ändras exempelvis vid ingående av äktenskap. De som ämnar ingå äktenskap ska före vigseln meddela den som förrättar vigseln vilket eller vilka efternamn de kommer att använda efter vigseln. En person som har tagit ett gemensamt efternamn med sin make kan under äktenskapet ändra sitt namn genom en skriftlig anmälan, om

  • han eller hon framför det gemensamma efternamnet vill använda det efternamn som han eller hon hade senast som ogift eller det efternamn som han eller hon hade då äktenskapet ingicks.
  • makarna är vigda före 1.1.1986 och hustrun önskar återta det efternamn hon hade senast som ogift.
  • Om äktenskapet har upplösts på grund av skilsmässa eller makens död kan maken ta tillbaka det namn som han hade framför det gemensamma efternamnet eller som han senast hade som ogift. Namnet kan ändras med anmälan till magistraten.

Till början av sidan

Ändring av barns efternamn

Ett barns efternamn kan ändras genom anmälan till magistraten, om

  • föräldrarna vill ändra ett barns efternamn till faderns efternamn i det fall att föräldrarna vid barnets födelse inte hade ett gemensamt efternamn och faderskapet inte hade fastställts och antecknats när barnet registrerades.
  • föräldrarna till ett minderårigt barn som tillsammans är barnets vårdnadshavare ingår äktenskap och vill att också barnet ska ha deras gemensamma namn.
  • båda makarna vill ge den ena makens minderåriga barn det gemensamma efternamn som makarna antog då de ingick äktenskap.

Barnets vårdnadshavare måste vara överens om namnändringen. Efternamnet på ett barn som fyllt 12 år kan inte ändras utan barnets eget samtycke. Mer information får du på magistraten.

Till början av sidan

Anmälan om tilltalsnamn

Ett eller flera av en persons officiella förnamn kan anmälas som tilltalsnamn.

Om personens förnamn är sammanskrivna med ett bindestreck, men han använder bara det ena namnet som tilltalsnamn, kan denna uppgift införas i befolkningsdatasystemet på det sätt som personen anmält det. Personen kan anmäla sitt tilltalsnamn till magistraten på en separat blankett som tagits fram för ändamålet eller med ett fritt formulerat brev.

Man kan också göra en anmälan om tilltalsnamnet på Postens och folkbokföringsförvaltningens gemensamma nya blankett för flyttningsanmälan.

Till början av sidan