Start / Tjänster / Hemkommun- och befolkningsuppgifter / Bekräftelse av fastställande av faderskap

Bekräftelse av fastställande av faderskap

Bekräftelse av fastställande av faderskap

Syftet med erkännande av faderskap är att bekräfta släktförhållandet mellan barn och fader. Det är viktigt för mannen som erkänt sitt faderskap och särskilt för barnet att släktförhållandet fastställs endast när ett släktförhållande med säkerhet finns. För att säkerställa detta ska utsagan om erkännande lämnas in till magistraten för godkännande.

Fastställandet av faderskap regleras av Faderskapslagen (11/2015), som trädde i kraft 1.1.2016.

Erkännande innan barnets födelse

I klara fall, som när de blivande föräldrarna bor i ett samboförhållande, är det möjligt att fastställa faderskapet i samband med rådgivningsbesöken redan innan barnet fötts. Samtidigt kan paret göra upp ett avtal om gemensam vårdnad av barnet. Tilläggsuppgifter om erkännande på förhand fås från mödrarådgivningen. Från mödrarådgivningen vidarebefordras pappren till barnatillsyningsmannen på moderns hemort.

En man som erkänt sitt faderskap innan barnets födsel, kan återkalla erkännandet genom att meddela detta skriftligt till barnatillsyningsmannen som sköter om fastställandet av faderskap.  En anmälan om återkallande av erkännande ska göras senast 30 dagar efter barnets födelse. Också barnets moder eller mannen, som anser sig vara barnets fader, kan på samma sätt genom ett skriftligt meddelande till barnatillsyningsmannen meddela sin uppfattning om att mannen som erkänt faderskapet inte är barnets fader. Också bestridande av faderskap ska göras inom 30 dagar efter barnets födelse.

Om återkallelse/bestridande inte görs, lämnar barnatillsyningsmannen efter 30 dagar dokumenten om erkännandet utan dröjsmål till magistraten för bekräftelse. Faderskapet bekräftas alltid först efter att barnet fötts. Magistraten skickar beslutet om bekräftelse av faderskapet till kännedom till modern, fadern samt barnatillsyningsmannen.

Erkännande efter barnets födelse

Efter barnets födelse, om erkännande av faderskap inte gjorts innan barnet fötts, sköter barnatillsyningsmannen om mottagandet av erkännandet av faderskap och hörande i samband med detta. Barnatillsynligsmannen lämnar omedelbart dokumenten om erkännandet för bekräftelse till magistraten, som skickar bekräftelsen av faderskapet till kännedom för modern, fadern samt barnatillsyningsmannen.
Från och med den 1 januari 2019 behandlas alla ärenden som relaterar till erkännande av faderskap av magistraten i Sydvästra Finland, enheten i Björneborg.

Faderskapshandlingarna skickas per post till adressen:

Magistraten i Sydvästra Finland, enheten i Björneborg:
PB 191
28101 BJÖRNEBORG

Tfn 029 553 7314 (kl. 9–12)
E-post: isyysasiat.lounais-suomi@maistraatti.fi

Märk väl att registreringen av uppgifter om barnets vårdnad och namnärenden behandlas vid magistraten i den egna hemkommunen.

Till början av sidan

Rättsliga verkningar av erkännande av faderskap

När faderskapet bekräftats uppstår ett rättsligt giltigt släktförhållande mellan barnet och fadern som erkänt faderskapet samt mellan barnet och faderns släktingar. Med stöd av detta har barnet rätt till underhåll från fadern tills barnet fyllt 18 år. Även efter denna åldersgräns har barnet rätt till underhåll för sin utbildning om det anses skäligt.

Barnet har även arvsrätt efter sin far och faderns släktingar och de har även arvsrätt efter barnet när faderskapet fastställts på basis av erkännande.

Efter fastställandet av faderskapet är barnets enda vårdnadshavare modern, om inte föräldrarna gör ett separat avtal om barnets vårdnad.

Barnet får också rätt till faderns efternamn efter att faderskapet bekräftats. Som barnets efternamn kan väljas det efternamn som endera föräldern har vid den tidpunkt då barnet anmäls till befolkningsdatasystemet. Föräldrarna kan dock inte välja barnets efternamn när föräldrarna har gemensam vårdnad över ett gemensamt minderårigt barn, utan barnet som fötts senare får samma efternamn som syskonet redan har. Om föräldrarna emellertid har samma efternamn, får det senare födda barnet föräldrarnas gemensamma namn.

 Ömsesidigt avtal om barnets vårdnad

Avtal om barnets vårdnad görs skriftligt och det fastställs i socialnämnden i den kommun där barnet är bosatt. Om barnets vårdnadsärenden stadgas i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983). I samband med erkännande av faderskap innan barnets födsel är det möjligt att under samma mödrarådgivningsbesök underteckna också föräldrarnas avtal om gemensam vårdnad som skickas till barnatillsyningsmannen. Kommunens socialnämnd fastställer avtalet om gemensam vårdnad efter att barnet fötts, när magistraten bekräftat faderskapet.  

Det är också möjligt att avtala om barnets vårdnad hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Vårdnadshavaren är samtidigt barnets lagstadgade intressebevakare.

Om föräldrarna inte bor tillsammans kan de också komma överens om var barnet ska bo och på vilket sätt barnet träffar den förälder som barnet inte bor hos.

Fadern kan också vara barnets enda vårdnadshavare, om föräldrarna gemensamt kommit överens om detta. Avtalet som föräldrarna ingått fastställs av socialnämnden. Tilläggsuppgifter om barnets vårdnad och umgängesrätt fås av barnatillsyningsmannen på barnets hemort.

Domstolsbeslut

En domstol kan vid behov ge ett beslut om vårdnaden av barnet och om umgängesrätten på ansökan av barnets föräldrar, vårdnadshavare eller socialnämnden. Ett avtal eller beslut om barnets vårdnad eller umgängesrätt ska alltid avgöras framför allt i enlighet med vad som är bäst för barnet. Ett avtal eller beslut kan ändras, om det är i barnets intresse. 

Till början av sidan

Upphävande av äkta makens faderskap

Den äkta mannens faderskap kan upphävas med magistratens beslut i två fall:

  1. En annan man erkänner att den gifta kvinnans barn är hans eget och den äkta mannen godkänner erkännandet.
  2. Det äkta paret ansöker tillsammans upphävande av den äkta mannens faderskap efter att de först tillsammans bett barntillsyningsmannen om utredning av faderskapet och man på grund av DNA-prov kan konstatera att den äkta mannen inte kan vara far till barnet.

I (1.) fallet kan en annan man utanför äktenskapet efter att barnet fötts erkänna faderskapet hos barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen hör barnets moder och den äkta mannen och ifall modern och moderns man meddelar att de godkänner fastställandet av den andra mannens faderskap, upphävs den äkta mannens faderskap samtidigt som magistraten bekräftar faderskapet för den man som erkänt faderskapet.

I (2.) fallet ska det äkta paret inom 6 månader efter att barnet fötts vara i kontakt med barnatillsyningsmannen på moderns hemort och be denne om utredning över faderskapet.  Om DNA-provet som skaffats via barnatillsyningsmannen påvisar att den äkta mannen inte kan vara far till barnet, har det äkta paret möjlighet att ansöka om upphävande av den äkta mannens faderskap från magistraten innan det gått 1 år från barnets födelse. Barnatillsyningsmannen gör inte ansökan utan det äkta paret måste göra den tillsammans. Ansökningen hittas på magistratens webbsidor under punkten Blanketter. Magistraten kan emellertid inte fatta beslut i ärendet, om modern fått assisterad befruktning. Efter att den äkta mannens faderskap upphävts genom det äkta parets gemensamma ansökan börjar utredningen över faderskapet hos barnatillsyningsmannen efter att barnatillsyningsmannen fått meddelande om upphävande av faderskapet från magistraten.

Till början av sidan