Start / Tjänster / Hemkommun- och befolkningsuppgifter / Basuppgifter

Basuppgifter

Hemkommun

En persons hemkommun är den kommun, där personen är stadigvarande bosatt.

Hemkommunen och adressen i hemkommunen registreras i befolkningsdatasystemet. En tillfällig adress som en person uppger kan också registreras i befolkningsdatasystemet.

Ett nyfött barns hemkommun är den kommun som är hemkommun för barnets moder vid tidpunkten för barnets födsel.

Om en person har flera bostäder som är belägna i olika kommuner till sitt förfogande, eller om han inte har någon bostad alls, är hans hemkommun den kommun som han själv anser vara sin hemkommun på basis av familjeförhållanden, inkomster eller andra motsvarande faktorer, eller som han på basis av ovan nämnda omständigheter har en nära kontakt till.

Om det inte har varit möjligt att utreda en persons egen uppfattning om sin hemkommun, är hans hemkommun den kommun till vilken han utifrån boende, familjeförhållanden, inkomster eller andra motsvarande omständigheter anses ha den närmaste kontakten till.

Till början av sidan

Begränsningar som gäller ändring av hemkommunen

En persons hemkommun ändras inte, om han bor i en annan kommun i första hand på grund av:

1) Arbetsuppdrag som varar högst ett år, studier, sjukdom eller någon annan med dessa jämförbar orsak.

2) Vård eller omsorg vid en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården eller annars i motsvarande förhållanden.

3) Vistelse till sjöss som manskap.

4) Avtjänande av straff vid en straffinrättning.

5) Medlemskap i riksdagen eller statsrådet eller offentligt förtroendeuppdrag.

6) Avtjänande av värnplikt eller civiltjänstgöring.

Till början av sidan

Hemkommun vid flyttning till eller från Finland

Hemkommunen för en person som har flyttat till Finland fastställs på samma grunder som för övriga personer, om personen är bosatt i Finland och han har för avsikt att bosätta sig här stadigvarande och om han har uppehållstillstånd, om detta krävs. Nordiska medborgare behöver inte uppehållstillstånd.

En person som har flyttat utomlands för en längre period än ett år saknar hemkommun i Finland.

Hemkommunen kan dock finnas i Finland om personen utifrån sina levnadsförhållanden har en närmare kontakt med Finland än med det andra landet där han är bosatt.

Till början av sidan

Rätt att välja hemkommun vid långvarig vårdrelation

Om en person är placerad i familjevård eller institutionsvård eller i boende med boendeservice någon annanstans än i sin hemkommun, kan han eller hon välja den kommun där verksamhetsenheten eller bostaden finns som sin nya hemkommun. För att personen ska ha rätt att välja hemkommun ska vården eller boendet beräknas pågå eller ha pågått över ett år.

Till början av sidan

Ändring av hemkommun i vissa situationer

En persons hemkommun ändras om han eller hon flyttar till en annan kommun i en situation som avses i socialvårdslagen.

Till början av sidan

Nordiska länder

Då en person flyttar från ett annat nordiskt land till Finland eller vice versa tillämpas förutom finsk lagstiftning även avtalet om befolkningsregister mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Till början av sidan

Anmälningsskyldighet

Då en person byter hemkommun eller adress (permanent flyttning), måste han anmäla detta till magistraten tidigast en månad före eller senast en vecka efter flyttningsdagen.

Flyttningsanmälan måste lämnas till magistraten även om sådant tillfälligt boende som varar längre än tre månader. Man kan även göra en flyttningsanmälan vid ännu kortare tillfällig flyttning.

Anmälan kan också göras av personens familjemedlem som flyttar med personen i fråga till samma adress.

Till början av sidan

Personuppgifter och uppgifter om familjeförhållanden (utdrag ur befolkningsdatasystemet)

En person som är införd i Finlands befolkningsdatasystem kan vid behov och för ett godtagbart ändamål få ett utdrag ur befolkningsdatasystemet över personer som lever.

Med utdraget kan personen bevisa att han är permanent bosatt i kommunen t.ex. för att få en regionbiljett, vid sökning av lägenhet eller för arbetsgivaren.

Utdrag med släktutredningsuppgifter, till exempel för boupptäckningar, ska beställas separat från alla de församlingar eller magistrat, där personen har varit registrerad sedan han eller hon fyllde 15 år. Vilken magistrat som helst kan dock skriva släktutredningar som gäller tiden efter den 1 oktober 1999. Ett ämbetsbetyg i form av en släktutredning är innehållsmässigt mer omfattande. I det antecknas bland annat flyttuppgifter och omnämnanden om maka/make och barn. Om det inte förekommer någon maka/make eller barn, kompletteras intyget med uppgifter om föräldrar och/eller syskon, om uppgifterna finns i registret hos den instans som skriver intyget. 

Utdraget är avgiftsbelagt och det kan ges av vilken magistrat som helst i Finland.

På beviset kan vid behov också skrivas uppgifter om make och barn samt föräldrar, om uppgifterna framgår av befolkningsdatasystemet.

Användningen av ämbetsbevis har minskat betydligt under de senaste åren eftersom de flesta myndigheter får de uppgifter de behöver direkt från befolkningsdatasystemet.

Till början av sidan