Start / Tjänster / Givande av gåva

Givande av gåva

Anmälan om gåva

Anmälan om gåva görs då någon fått en gåva av:

  • sin make
  • en släkting eller dennes make i rätt upp- eller nedstigande led eller av
  • annan närstående person som bor i samma hushåll som gåvotagaren.

Till början av sidan

Vilken typ av gåva ska anmälas?

Anmälan ska göras vid gåva av lös egendom.

Är det fråga om en sedvalig gåva behöver anmälan inte göras. Med sedvanlig menas att gåvan till sitt värde inte står i ett oproportionerligt förhållande till gåvogivarens ekonomiska ställning.

Till början av sidan

Varför ska anmälan göras?

Om gåvogivaren blir insolvent, t.ex. försätts i konkurs, är det möjligt att gåvotagaren blir tvungen att avstå gåvan till godo för gåvogivarens fordringsägare.

Efter att anmälan har gjorts börjar en tidsfrist löpa och när den har löpt ut kan gåvogivarens fordringsägare inte längre yrka på att gåvan återbördas.

Om anmälan inte görs, börjar fristen inte löpa.

Om anmälan har gjorts, kan mottagaren inte längre mista gåvan när det har förflutit tre år från givandet av gåvan under förutsättning att gåvotagaren var i god tro.

Handlingar:

  • Magistratens blankett för anmälan om gåva eller
  • fritt formulerad skriftlig anmälan.

Till början av sidan

Vem kan göra anmälan?

Anmälan kan göras av gåvogivaren eller gåvotagaren.

Till början av sidan

När ska anmälan göras?

Det finns ingen bestämd tidsfrist för inlämnande av anmälan.

Det ligger emellertid i gåvotagarens intresse att göra anmälan så fort som möjligt efter att han fått gåvan.

Till början av sidan

Var ska anmälan göras?

Anmälan görs hos magistraten.

Varje magistrat är behörig att ta emot anmälan.

Till början av sidan

Registrering

Anmälningarna införs i registret över gåvoärenden. En avgift uppbärs för registrering av anmälan.

Till början av sidan