Start / Tjänster / Förmyndarverksamheten / Förvaltning av egendom som tillhör ett minderårigt barn

Förvaltning av egendom som tillhör ett minderårigt barn

Minderåriga barn

Intressebevakare för en minderårig är föräldrarna, om inte domstolen har beslutat annat i ärendet. Även på intressebevakaruppdrag för minderårig tillämpas lagen om förmyndarverksamhet.

Register över förmynderskapsärenden

Ett intressebevakaruppdrag av ett minderårigt barn förs in i registret om den minderåriga har egendom som utan avdrag för skulder som hänför sig till egendomen överstiger 20 000 euro. Egendomen kan bestå av del i ett dödsbo och/eller annan förmögenhet.

Registeranteckningen kan göras av särskilt skäl även om egendomens värde är under 20 000 euro.

Redovisningsskyldighet

Föräldrarna är skyldiga att ge in en redovisning till magistraten, om barnens intressebevakaruppdrag har antecknats i registret över förmynderskapsärenden. Föräldrarna har kan ge en översiktlig redovisning, om magistraten har gett sitt godkännande i ärendet.

Magistratens tillstånd

På alla minderåriga tillämpas bestämmelserna om tillståndsplikt (Frågor och svar om ansökan om magistratens tillstånd) och jäv för intressebevakaren i lagen om förmyndarskap oberoende om intressebevakaruppdraget för den minderåriga är antecknat i registret över förmynderskapsärenden eller ej.