Start / Tjänster / Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands / I vilka fall ska vistelsen anmälas till myndigheterna?

I vilka fall ska vistelsen anmälas till myndigheterna?

Allt fler finländare tillbringar vintern i varmare klimat, antingen i Sydeuropa eller ännu längre borta. Med våren kommer hemlängtan och då kommer många hem till Finland över sommaren, precis som flyttfåglarna.

Ibland blir det aktuellt att tänka över om vistelsen i det forna hemlandet ska anmälas till myndigheterna. Huvudregeln är att den som bara semestrar några månader i Finland inte behöver göra någon flyttanmälan till magistraten.

Flyttanmälan ska göras till magistraten om man flyttar hem till Finland för gott eller om en tillfällig vistelse på en ny adress varar över tre månader (avser alltså inte ovannämnda semestervistelse). Om du vet redan när du kommer till Finland att du stannar för en kortare period än ett år och därefter åter flyttar utomlands, räknas flyttningen som tillfällig. Då får du ingen hemkommun i Finland, utan du registreras i befolkningsdatasystemet på en tillfällig adress. En tillfällig flyttning handlar det om även då vistelsen beräknas vara minst ett år, men huvudanledningen till återflyttningen är att personen t.ex. ska fullgöra sin värnplikt och inte tänker stanna i Finland för gott.

Om du har planer på att stanna i Finland minst ett år är det bäst att du anmäler flyttningen som permanent till magistraten, så att du får en hemkommun med tillhörande förmåner som kommuninvånare. Om en temporär vistelse förvandlas till permanent ska detta anmälas till magistraten.

Vid behov kan du också anmäla en annan postadress än din bostadsadress till magistraten.

Om du är bosatt utomlands bör du anmäla din bostadsadress och eventuella adressändringar till magistraten eller till närmaste finska beskickning för införande i befolkningsdatasystemet. En uppdaterad utlandsadress säkerställer bl.a. att du får meddelande om rösträtt i finska nationella val och i EU-val. En aktuell adress tryggar också att myndigheterna i Finland kan nå dig så snabbt som möjligt i ärenden som gäller dig.

Anvisningar för flyttanmälan och adressanmälan finns på Tjänster-->Flyttanmälan.

Till början av sidan

Skatteförvaltningen får uppgift från magistraterna om alla som flyttat permanent. Om din vistelse i Finland varar över 6 månader ska du emellertid själv anmäla detta till skattebyrån, eftersom du då är skattskyldig i Finland. Kom också ihåg att anmäla när din vistelse på den tillfälliga adressen upphör.

Till början av sidan

Bosättningsbaserad social trygghet genom Folkpensionsanstalten (FPA)

Din rätt till bosättningsbaserad social trygghet i Finland beror i regel på vistelsens längd. Huruvida en flyttning betraktas som permanent eller tillfällig med avseende på den sociala tryggheten stämmer inte alltid överens med magistratens avgörande om hemkommun enligt lagen om hemkommun. Individens rätt till social trygghet i bosättningslandet baserar sig på lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och saken avgörs av FPA enligt lagen.

Om du har för avsikt att bosätta dig stadigvarande i Finland, omfattas du i regel av den sociala tryggheten här från och med tidpunkten för inflyttningen och har därmed rätt till de förmåner som FPA beviljar, bl.a. sjukvårds- och läkemedelsersättningar. Som stadigvarande bosättning räknas t.ex. återflyttning, minst två års arbete i Finland samt äktenskap eller annan nära familjerelation till en person som är stadigvarande bosatt i Finland. Vid bedömningen av huruvida du har bosatt dig stadigvarande i Finland beaktas bland annat om du med stöd av lagen om hemkommun kan anses ha hemkommun i Finland.

Om du bosätter dig stadigvarande i Finland ska du fylla i FPA-blankett Y 77 för att ansöka om social trygghet i Finland. FPA ger ett skriftligt beslut i ärendet och ett FPA-kort om du har rätt till social trygghet i Finland. Du kan kontrollera din sociala trygghet i Finland genom FPA:s e-tjänst.

Om du flyttar tillfälligt till Finland, har du i allmänhet inte rätt till socialförsäkringsförmåner från FPA. Till exempel studerande anses bosätta sig endast tillfälligt i Finland om studierna är den enda orsaken till flyttningen.

Oavsett om du kan anses bosätta dig stadigvarande i Finland, kan du som arbetstagare ha rätt till social trygghet i Finland.

Till början av sidan

Dina möjligheter att anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland

Brådskande vård eller nödvändig vård under vistelsen

Om du i Finland behöver brådskande sjukvård har du rätt att anlita landets offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Om du inte har hemkommun i Finland eller rätt till offentlig hälso- och sjukvård med stöd av EU-lagstiftning eller annan internationell överenskommelse om social trygghet, debiteras du en klientavgift som motsvarar de faktiska vårdkostnaderna.

Inom den offentliga hälso- och sjukvården ska du påvisa att du har rätt till sjukvård antingen genom att visa upp ett europeiskt sjukvårdskort eller ett Intyg om rätt att få vårdförmåner i Finland, utfärdat av FPA.

Som innehavare av det europeiska sjukvårdskortet har du under din vistelse i Finland rätt till medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. För vården betalar du då samma klientavgift som i Finland stadigvarande bosatta. Omfattas du av Nordiska konventionen om social trygghet eller sjukvårdsöverenskommelsen med Australien påvisar du din rätt till sjukvård genom att visa upp ett officiellt identitetsbevis eller pass och uppge sin hemadress.

Till början av sidan

Att söka vård i Finland

Om du är permanent bosatt i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz och vill söka vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland bör du söka förhandstillstånd från bosättningsstaten för ändamålet. Den beviljande instansen svarar för dina vårdkostnader. Förhandstillstånd beviljas med blankett E 112 eller S2.

Innan du söker vård bör du ta reda på vilket sjukvårdsdistrikt eller hälsovårdscentral som kommer i fråga. Märk väl att den offentliga hälso- och sjukvården har rätt att vägra dig vård, även om du har ett förhandstillstånd. Det är bäst att du kontaktar den önskade vårdenheten innan du kommer till Finland. All sjukvård sker i Finland enligt landets godkända vårdpraxis. Med stöd av förhandstillstånd betalar du på vårdenheten samma klientavgifter som en person med hemort i Finland.

Du kan söka vård i Finland också utan förhandstillstånd. Du har alltid rätt att anlita privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Om du önskar vård inom den offentliga hälso- och sjukvården utan förhandstillstånd bör du i god tid själv ta kontakt med den önskade vårdplatsen. Sjukvårdsdistriktet eller hälsovårdscentralen kan ge en preliminär uppskattning av vårdkostnaderna, som preciseras efter undersökningarna. Sjukvårdsdistriktet och hälsovårdscentralen kan begära betalning i förskott. Vården sker alltid enligt i Finland godkänd vårdpraxis.

Till början av sidan

Närmare information:
www.vrk.fi/sv, www.vero.fi/sv-FI, www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf -> Flyttning till eller från Finland och www.kommunerna.net/sv/Sidor/default.aspx

Till början av sidan