Start / Tjänster / Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands / Befolkningsregisterhandlingar på engelska behöver inte legaliseras mellan Finland och Estland

Befolkningsregisterhandlingar på engelska behöver inte legaliseras mellan Finland och Estland

Enligt ett statsfördrag som trädde ikraft 1.7.2012 behöver befolkningsregisterhandlingar som utfärdats på engelska i Estland inte längre legaliseras för de finska myndigheterna och vice versa – ett s.k. Apostille-intyg behövs alltså inte. 

För Estlands del gäller fördraget följande handlingar:

  • födelseattest-utdrag
  • dödsattest-utdrag
  • vigselattest-utdrag
  • skilsmässodom-utdrag
  • intyg över hindersprövning-utdrag
  • intyg över namnbyte-utdrag
  • utdrag ur befolkningsregistret

I Estland kan endast landskapsstyrelserna utfärda samtliga ovan nämnda handlingar på engelska. Utdrag ur befolkningsregistret kan dessutom utfärdas på engelska av kommun-, stads- och i vissa fall även stadsdelsmyndigheterna samt av AS Andmevara (ett bolag som helt ägs av den estniska staten).

För Finlands del gäller fördraget följande handlingar:

  • utdrag ur befolkningsdatasystemet, som utfärdas av magistraterna
  • ämbetsbetyg eller motsvarande intyg på basis av medlemsdatasystemet som utfärdas av de evangelisk-lutherska församlingarna och centralregistren och av den ortodoxa kyrkans centralregister
  • intyg om rätt att enligt finsk lag ingå äktenskap inför utländsk myndighet, som utfärdas av magistraterna, församlingarna och centralregistren

Apostille-intyg krävs fortfarande för handlingar som inte omfattas av fördraget.

Kontroll av olegaliserade handlingars korrekthet

Enligt fördraget har myndigheterna i Finland och Estland möjlighet att kontrollera att en handling som utfärdats i den andra avtalsstaten är korrekt, ifall det finns orsak att betvivla detta.

I sådana fall kan estniska myndigheter begära bestyrkande av en finländsk handling hos Befolkningsregistercentralen. Finländska myndigheter kan å sin sida begära bestyrkande av en estnisk handling hos Estlands inrikesministerium.