Start / Tjänster / Övriga registerärenden

Övriga registerärenden

Ett avvittringsinstrument kan registreras på vilken magistrat som helst. I magistraten registreras även avtal om den lag som ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden, avvittringsinstrument och anmälningar som gäller uteslutande av giftorätt. I magistraten lagras även anmälan om arvsavsägelse.

Makars förmögenhetsförhållande

På makars förmögenhetsförhållande tillämpas i regel lagen i det land i vilket båda makarna har tagit hemvist efter att de ingått äktenskap.

Till lag som tillämpas på makars förmögenhetsförhållande kan med avtal förordnas lagen i den stat där en eller båda makarna har hemvist eller vars medborgare en av makarna är då avtalet ingås. Om en eller båda makarna under äktenskapet har tagit hemvist i en annan stat, kan också lagen i den stat där båda makarna senast hade hemvist utses som den lag som tillämpas på förmögenhetsförhållandet.
Om makarna är bosatta eller har hemvist i Finland och avtalet är ett avtal om äktenskapsförord, ska formkraven i äktenskapslagen iakttas.

För att avtalet ska vara giltigt ska avtal, ändring av avtal och återkallande av avtal uppgöras skriftligt.

Ett avtal genom vilket makarna har förordnat att en främmande stats lag ska tillämpas på förmögenhetsförhållandena dem emellan kan inte åberopas mot makes borgenär i det fall att makarna är bosatta eller har hemvist i Finland, om inte avtalet har lämnats in för registrering till magistraten.

Avtalet kan registreras på vilken magistrat som helst.

Handlingar:

  • Skriftligt avtal i original samt kopia av avtalet
  • Eventuell ansökan och andra bilagor

Till början av sidan

Registrering av avvittringsinstrument

Avvittring kan verkställas på en makes yrkande när ett äktenskapsskillnadsärende har anhängiggjorts eller när äktenskapet har upplösts. Avvittringen ska verkställas i den form som fastställs i bestämmelserna om arvsskifte.

Registrering av avvittringsinstrumentet ger endast skydd mot den ena makens borgenärer och den inverkar inte på giltigheten av själva avvittringen mellan parterna.

Det finns ingen utsatt tid för inlämning av anmälan, vilket innebär att anmälan kan lämnas in när som helst efter att avvittringen har verkställts.

Ett avvittringsinstrument kan registreras på vilken magistrat som helst.

Handlingar:

  • Avvittringsinstrument i original och en kopia av det
  • Eventuell ansökan och andra bilagor

Till början av sidan

Arvsavsägelse

Gäldenärens rätt till arv eller testamente får inte utmätas om gäldenären visar att han eller hon efter arvlåtarens död har lämnat ett meddelande om avsägelse för deponering till magistraten på sin hemort.

Anmälan om arvsavsägelse kan lämnas först efter arvlåtarens död. Efter att beslut om utmätning har fattats, kan gäldenären inte avsäga sig sin rätt till arvet.

Anmälan om arvsavsägelse är fritt formulerad. Den måste innehålla tillräckliga uppgifter om arvlåtaren.

Gäldenären ska utan dröjsmål underrätta dödsboets delägare och förvaltning om att ett meddelande om avsägelse har deponerats.

Till början av sidan

Uteslutande av giftorätt

Om en makes egendom har avträtts till konkurs, kan den andra maken utesluta vardera makens giftorätt inom ett år efter konkursens början.

Anmälan om detta kan lämnas till vilken magistrat som helst.

Anmälan kan vara fritt formulerad, men den måste vara skriftlig. Till anmälan ska bifogas en utredning över konkursens startdatum (vanligen ett utdrag eller en kopia av tingsrättens avgörande).

Till början av sidan

Registret över ärenden som gäller samboförhållanden

I registret införas uppgifter ur de handlingar som avses i 11 § i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll, dvs. åtskiljandehandlingar och avtal eller andra handlingar om gottgörelse. Syftet med registret är att rättsverkningarna av att de nämnda handlingarna getts in för registrering ska börja gälla och att uppgifterna blir offentliga.

Registreringen av handlingarna gäller enbart åtskiljandehandling, avtal eller någon annan handling om gottgörelse  som förrättats när samboförhållandet upphört efter 1.4.2011.

Handlingarna kan lämnas in för registrering till vilken magistrat som helst.

Till början av sidan