Start / Tjänster / Intyg från befolkningsdatasystemet / Utdrag ut befolkningsdatasystemet

Utdrag ut befolkningsdatasystemet

Via tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet kan du beställa ett levnadsintyg eller ett hemvistintyg som ska användas i Finland.

Levnadsintyget innehåller följande uppgifter: samtliga förnamn, efternamn, hemkommun, stadigvarande adress, flyttdatum samt uppgift om huruvida personen lever eller det inte kan säkerställas att personen lever. Du kan välja att intyget också ska innehålla tidigare namn, personbeteckning eller födelsetid. Det här intyget behövs i typiska fall för en bouppteckning för att bevisa att personen var vid liv vid tidpunkten för arvlåtarens död.

Hemvistintyget behöver du då du måste bevisa din nuvarande bostadsort. Intyget innehåller följande uppgifter ur befolkningsdatasystemet: stadigvarande adress och tillfällig adress, om den registrerats i systemet. Intyget kan också innehålla tidigare adresser samt personbeteckning eller födelsetid och civilstånd.

Via magistraten kan du också beställa utdrag med annat innehåll, som utdrag med person- och familjerelationsuppgifter eller födelseattest för användning utomlands.

Utdrag med person- och familjerelationsuppgifter innehåller följande uppgifter om en person: efternamn, förnamn, personbeteckning, (och/eller födelsetid), eventuell dödsdag, födelsekommun, födelsenation, medborgarskap, registermyndighet, hemkommun och eventuell intressebevakning och intressebevakarens namn, bemyndigande för intressebevakning.

Du kan beroende på användningsändamålet begära följande uppgifter till utdraget: civilstånd, äktenskap/registrerat partnerskap, tidigare äktenskap, tidigare registrerade partnerskap, barn, barn som försörjs, föräldrar, vårdnadshavare, tidigare namn/tidigare namn över 15 år/tidigare efternamn, tidigare registermyndigheter, tidigare hemkommuner, bekräftande av faderskap, adoptionsförhållande, gällande adresser, makens/makans gällande adress, barnets gällande adress, religionssamfund, personbeteckning och/eller födelsetid, kön, modersmål, datum för erhållande av medborgarskap.

Födelseattest för användning utomlands innehåller följande uppgifter om en person och dennes föräldrar: efternamn, förnamn, födelsetid, kön, födelsehemkommun, födelsenation, medborgarskap, tidigare efternamn (över 15 år). Dessutom kan följande uppgifter begäras till utdraget: personbeteckning, föräldrarnas personbeteckning, hemkommun.

Gör så här

Du kan beställa levandsintyget och hemvistintyget som självbetjäning via tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet. För att kunna använda tjänsten behöver du nätbankskoder. Intyget beställs, betalas och tas emot elektroniskt. Om du är permanent bosatt utomlands kan du inte beställa intygen genom självbetjäning. I sådana fall ska du kontakta magistraten.

Alla utdrag kan beställas från vilket magistrat som helst på finska, svenska eller engelska. Från magistraten i Nyland kan du beställa ett utdrag med person- och familjerelationsuppgifter också på spanska, italienska, franska och tyska.

Intyg kan beställas från magistraten elektroniskt, per e-post, telefon eller en blankett som lämnas till magistraten.

För vem och på vilka villkor

En myndig person kan beställa vilket intyg som helst som tillhandahålls. Den som använder tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet ska ha fyllt 15 år.

Tjänsterna är avgiftsbelagda. Intygen är förmånligare om du använder den elektroniska tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet. Priset för utdrag på främmande språk är beroende på vilket språk som valts. Prisuppgifterna finns i magistratens prislista över tjänster.

I befolkningsdatasystemets följningsfil registreras från beställningen objektet för de uppgifter som överlåts, ändamål och överlåtelsetidpunkt. Också de uppgifter som fås vid verifieringen om den som beställt de uppgifter som överlåts.