Start / Tjänster / Intyg från befolkningsdatasystemet / Utdrag ut befolkningsdatasystemet

Utdrag ut befolkningsdatasystemet

Vilka utdrag kan beställas?
Hur kan intyg beställas?
Innehåll i intyg

Vilka utdrag kan beställas?

För personer i befolkningsregistret kan du vid behov för ett godtagbart ändamål få ett utdrag ur befolkningsdatasystemet med person- och familjerelationsuppgifter eller boendeuppgifter eller födelseattest.

Utdrag kan beställas från vilket magistrat som helst på finska, svenska eller engelska. Från magistraten i Nyland kan du beställa ett utdrag med person- och familjerelationsuppgifter också på spanska, italienska, franska och tyska.

Hur kan intyg beställas?

Intyg kan beställas från magistraten elektroniskt, per e-post, telefon eller en blankett som lämnas till magistraten. Via den nya tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet  kan man beställa ett elektroniskt levnadsintyg som ska användas i Finland och som kan behövas till exempel vid en bouppteckning.

Alla elektroniska och utskrivningsbara formulär hittar du på vår webbplats under rubriken Formulär.

De upgifter som utlämnas från befolkningsdataregistret ska behövas för ändamålet som uppges (Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 28 § 1 och 2 mom.). I befolkningsdatasystemets följningsfil registreras från beställningen objektet för de uppgifter som överlåts, ändamålet och överlåtelsetidpunkten samt uppgifter om beställaren till uppgifterna som överlåts som fås vid verifieringen.

Innehåll i intyg

Utdrag med person- och familjerelationsuppgifter innehåller följande uppgifter om en person: efternamn, förnamn, personbeteckning, (och/eller födelsetid), eventuell dödsdag, födelsekommun, födelsenation, medborgarskap, registermyndighet, hemkommun och eventuell intressebevakning och intressebevakarens namn, bemyndigande för intressebevakning.

Dessutom kan följande uppgifter begäras till utdraget om utdragets ändamål förutsätter det: civilstånd, äktenskap/registrerat partnerskap, tidigare äktenskap, tidigare registrerade partnerskap, barn, barn som försörjs, föräldrar, vårdnadshavare, tidigare namn/tidigare namn över 15 år/tidigare efternamn, tidigare registermyndigheter, tidigare hemkommuner, bekräftande av faderskap, adoptionsförhållande, gällande adresser, makens/makans gällande adress, barnets gällande adress, religionssamfund,  personbeteckning och/eller födelsetid, kön, modersmål, datum för erhållande av medborgarskap.

Utdrag med boendeuppgifter innehåller följande uppgifter om personen: efternamn, förnamn, personbeteckning om denna inte ersätts med födelsetiden, hemkommun och gällande adresser.

Dessutom kan följande uppgifter begäras till utdraget om de behövs för utdragets ändamål:

födelsetid om man inte vill använda personbeteckningen, tidigare hemkommuner, tidigare stadigvarande adresser, tidigare tillfälliga adresser, tidigare namn/tidigare namn över 15 år/tidigare efternamn. Meddela över hur många år du behöver boendeuppgifter.

Födelseattest för användning utomlands. Innehåller följande uppgifter om en person och dennes föräldrar: efternamn, förnamn, födelsetid, kön, födelsehemkommun, födelsenation, medborgarskap, tidigare efternamn (över 15 år).

Dessutom kan följande uppgifter begäras till utdraget om de behövs för utdragets ändamål: personbeteckning, föräldrarnas personbeteckning, hemkommun.

Levnadsintyget omfattar följande uppgifter: samtliga förnamn, efternamn, hemkommun, stadigvarande adress, flyttdatum samt uppgift om att personen lever eller om att det inte går att bekräfta. Dessutom kan man välja att intyget ska omfatta tidigare namn och personbeteckning eller födelsedatum. Om personen har en intressebevakare eller en intressebevakningsfullmakt, antecknas detta på intyget.

Intyget behövs typiskt vid bouppteckning för att intyga att personen var vid liv när arvlåtaren avled. Notera att du om du är stadigvarande bosatt utomlands inte kan beställa ett levnadsintyg via självbetjäningen. Kontakta magistraten för att få närmare anvisningar.

Priset på släktutredning

Utdraget är avgiftsbelagt. Vid fakturering debiteras faktureringstillägg.

Prislista