Start / Aktuellt / Namnärenden 1.1.2019

Namnärenden 1.1.2019

De nya bestämmelserna om för- och efternamn träder i kraft vid ingången av 2019. Den nya lagen ökar valfriheten i fråga om namn, och de bestämmelser som utgör grunden för det finländska namnskicket luckras upp så att efternamnskombinationer tillåts i högre grad.

Centrala ändringar

Förnamn

  • Det maximala antalet förnamn stiger från tre till fyra.

  • Som förnamn kan man också välja ett namn som inte motsvarar det traditionella namnskicket i Finland men som ändå etablerat sig i landet. Det kan till exempel handla om ett namn som i Finland vanligtvis används av personer av det andra könet men redan i någon mån används av bägge könen. I och med den nya lagen blir det direkt tillåtet att välja sådana namn.  

 

Efternamn

  • Alla efternamn som bärs av någon är fortsättningsvis skyddade

  • Man kan byta efternamn till vilket som helst efternamn man själv tidigare burit

  • Man kan välja ett så kallat dubbelt efternamn bland de namn som lagen i övrigt medger

  • Båda makarna kan ta dubbla efternamn

  • Också barn kan under vissa förutsättningar ges dubbla efternamn

  • Äkta makar kan under vissa förutsättningar ta ett gemensamt efternamn eller dubbelt efternamn

Förnamn 1.1.2019

Var och en ska ha ett förnamn. Förnamnen får vara högst fyra till antalet. Namn som är förenade med bindestreck räknas som ett namn. Namnet ska uppfylla kraven i lagen om för- och efternamn. Förnamnet kan ändras med ansökan till magistraten.

Efternamn 1.1.2019

När barnet föds får det sina föräldrars efternamn om föräldrarna har ett gemensamt efternamn.

Om föräldrarna har olika efternamn ska de meddela församlingen eller magistraten i samband med registreringen av barnet vilkendera förälderns efternamn barnet får, eller om barnet får en efternamnskombination.

Om föräldrarna inte har ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination men de redan har ett gemensamt barn med gemensam vårdnad får det nya barnet samma efternamn som sitt syskon redan har.

Efternamnet kan bytas med ansökan till magistraten. Efternamnet ska uppfylla kraven i lagen om för- och efternamn.

Att göra ett namnbyte 1.1.2019

Alla människor som har sin bostadsort i Finland och som finns med i det finska befolkningsdatasystemet kan ändra sitt för- och efternamn i Finland.

Dessutom kan namnbytet göras i Finland för finska medborgare som bor utomlands i ett annat land än Norge, Sverige eller Danmark.

Ansökan kan skickas till vilken magistrat som helst.

Du kan ansöka om ett namnbyte med en elektronisk blankett, per post med en blankett som kan skrivas ut på magistratens webbplats, eller genom att besöka magistraten.

Makars efternamn och barns efternamn-broschyr

Nya blanketter hittar du på vår webbplats under rubriken Formulär (2.1.2019).