Notarius publicus
 
Start / Tjänster / Notarius publicus

Notarius publicus

Notarius publicus fungerar vid magistraten. De vanligaste notarius publicus uppdragen är bestyrkande av kopia, namnteckning och meritförteckning. Ytterligare kan notarius publicus uppta växelprotester, närvara som vittne när förvaringsrum tillsluts eller öppnas samt övervaka lotteridragningar.

Notarius publicus uppdgifter

Bestyrka namnteckning

Vid bestyrkande av namnteckning ska underteckningen ske i närvaro av notarius publicus.

Ta med identitetsbevis.

Även inbjudan till medborgare i stater där en officiellt bestyrkt inbjudan krävs för att personer ska få resa till Finland ska undertecknas i närvaro av notarius publicus.

Till början av sidan

Bestyrkande av kopia

Notarius publicus bestyrker kopior av handlingar. Den ursprungliga handlingen ska tas med till magistraten.

Till början av sidan

Övriga uppgifter

Uppta protest med stöd av växellagen och checklagen.

Bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att företa en viss tjänsteåtgärd eller att någon har en viss tjänsteställning eller behörighet eller är rättsligt behörig att företräda någon annan.

  • Utfärda intyg över innehållet i handlingar som företetts notarius publicus samt över rättsliga och ekonomiska förhållanden.
  • Vara vittne när ett tresorfack eller något annat förvaringsrum stängs eller öppnas.
  • Övervaka lotteridragningar.

Notarius publicus får bekräfta att en formbunden eller annan skriftlig redogörelse, utredning eller anmälan har lämnats och vidta andra sådana åtgärder som motsvarar de uppgifter som avses i Lag om notarius publicus 2 §  1 mom. och som på grund av något annat lands lagstiftning behövs för att bevaka rätt eller fördel eller utföra en rättshandling utomlands.

Till början av sidan