Start / Tjänster / Namnärenden / Hur skall jag gå till väga för att ändra mitt minderåriga barns efternamn?

Hur skall jag gå till väga för att ändra mitt minderåriga barns efternamn?

Om föräldrarna vill ändra ett minderårigt barns efternamn till faderns efternamn räcker det med en anmälan, i det fall att föräldrarna vid barnets födelse inte hade ett gemensamt efternamn och faderskapet inte hade fastställts och antecknats i befolkningsdatasystemet när barnet registrerades.

Det är möjligt att ändra ett minderårigt barns efternamn till föräldrarnas gemensamma efternamn genom en anmälan, om föräldrarna ingår äktenskap med varandra och antar ett gemensamt efternamn. Vidare kan makarna också ge sitt gemensamma efternamn till den andra makens minderåriga barn.

Barnets vårdnadshavare måste vara överens om namnändringen. Släktnamnet på ett barn som fyllt 12 år kan inte ändras utan barnets eget samtycke. Om man önskar ändra barnets släktnamn på något annat sätt, måste det göras med en ansökan om namnändring hos magistraten. Ansökan är avgiftsbelagd.

Ansöknings- och anmälningsblanketter, som också anger behandlingsavgiften, finns i avsnittet Blanketter på denna webbplats och hos magistraten.

Anmälan on namnändring är avgiftsfri.