Start / Tjänster / Namnärenden / Hur skall jag gå till väga för att ändra efternamn?

Hur skall jag gå till väga för att ändra efternamn?

Ändring av efternamn kan i vissa fall göras genom skriftlig anmälan till magistraten.

I vissa fall kan efternamnet endast ändras genom ansökan.

När räcker det med en anmälan om namnändring?

Om föräldrarna vill ändra ett minderårigt barns efternamn till faderns efternamn räcker det med en anmälan, i det fall att föräldrarna vid barnets födelse inte hade ett gemensamt efternamn och faderskapet inte hade fastställts och antecknats i befolkningsdatasystemet när barnet registrerades.

Det är möjligt att ändra ett minderårigt barns efternamn till föräldrarnas gemensamma efternamn genom en anmälan, om föräldrarna ingår äktenskap med varandra och antar ett gemensamt efternamn. Vidare kan makarna också ge sitt gemensamma efternamn till den andra makens minderåriga barn.

Barnets vårdnadshavare måste vara överens om namnändringen. Släktnamnet på ett barn som fyllt 12 år kan inte ändras utan barnets eget samtycke.

Ändring av makens namn

Även en make kan i vissa fall ändra sitt efternamn genom en anmälan. En make kan en gång under äktenskapet antingen ta sitt tidigare efternamn i personlig användning framför makarnas gemensamma efternamn (dubbelnamn) eller avstå från det.Registrering av anmälan är avgiftsbelagd.

Om makarna har ingått äktenskap före 1.1.1986 har hustrun rätt att under äktenskapet ta det efternamn som hon hade då hon var ogift.

Om äktenskapet har upplösts på grund av att maken har dött eller skilsmässa kan maken ta tillbaka det namn som han hade senast som ogift. Registrering av anmälan är avgiftsbelagd.

Anmälningsblanketter kan hämtas på denna webbplats i avsnittet Blanketter eller från närmaste magistrat.

När ska man använda sig av ansökningsförfarande?

I regel kan efternamnet endast ändras genom ansökningsförfarande. Undantag är bl.a. minderårigt barn och i vissa fall maken.

Ansökningsblanketter finns att få på magistraten, men ansökan kan också vara fritt formulerad.

Till ansökan ska bifogas en utredning som stöd för avgörande av ärendet. Om man exempelvis ansöker om att ta en förfaders efternamn ska en officiell släktutredning bifogas till ansökan som bevisar att det föreslagna namnet har varit ett vedertaget namn bland sökandens förfäder.

Till början av sidan