Start / Tjänster / Vigsel / Vigsel

Vigsel

Prövning av hinder för äktenskap

Hindersprövningen görs för alla par som ämnar ingå äktenskap. På detta sätt försäkrar man sig om att det inte finns några hinder som tas upp i Finlands äktenskapslag för de förlovade att ingå äktenskap. Dessa hinder omfattar äktenskap eller registrerat partnerskap som fortfarande är i kraft, nära släktskap, minderårighet och adoptivbarnsförhållande.

Hindersprövning för äktenskap kan begäras från närmaste magistrat. När hinder för äktenskap har prövats ger magistraten ett intyg över detta (Intyg över verkställd prövning av hinder för äktenskap). Sökandena kan bestämma om intyget ska sändas till deras hemadress, om de vill hämta intygen från magistraten eller om magistraten ska förvara intyget fram till vigseln. Intyget ges ut tidigast sjunde dagen efter det att prövning begärts och gäller 4 månader. Intyget ska lämnas till vigselförrättaren före vigseln.

Prövningen kan också göras av den evangelisk-lutherska eller ortodoxa församling till vilken båda eller en av parterna hör.

Hinder för äktenskap prövas i huvudsak genom de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet.  Vid vistelse utomlands är en finsk medborgare skyldig att anmäla om förändringar i personuppgifterna (bl.a. förändringar i uppgifterna om civilstånd) till befolkningsdatasystemet. Om uppgifterna om civilstånd har skrivits in i befolkningsdatasystemet behövs inget separat intyg från en främmande stats myndighet inför hindersprövningen. Om en finsk medborgare har levt hela sitt liv eller hela sitt myndiga liv utomlands ska han eller hon inför hindersprövningen presentera intyg över civilstånd från sin senaste hemviststat. Intyget ska vara legaliserat. Vid behov ska intyget översättas och om översättningen görs utomlands ska den också auktoriseras.

Begäran om prövning av hinder för äktenskap

En hindersprövning kan anhängiggöras genom den elektroniska webblanketten. E-tjänsterna kräver en identifiering med exempelvis nätbankkoder. Den som sänder en elektronisk anmälan får till sin webbläsaren ett försändelsenummer som ska sparas.

En hindersprövning kan även anhängiggöras av parterna genom att de tillsammans besöker närmaste magistrat och fyller i blanketten för begäran om prövning. Prövningen kan ske vid vilken magistrat som helst i Finland, oberoende av parternas hemkommun.

Ni kan också fylla i blanketten hemma och sända den till magistraten som förrättar vigseln. Blanketten för begäran om prövning kan beställas från magistraten eller skrivas ut på våra blankettsidor. Om blanketten för begäran om prövning fylls i hemma, ska denna undertecknas av två vittnen.

Till början av sidan

Vigselformuläret (1.3.2017)

Vigselformuläret har följande form:


”Syftet med äktenskapet är att bilda en familj för familjemedlemmarnas gemensamma bästa och för samhällets bestånd. Äktenskapet är avsett att vara bestående, så att familjemedlemmarna tillsammans ska kunna skapa ett lyckligt hem.”

”I dessa vittnens närvaro frågar jag Er (personens namn): Vill Ni ta (personens namn) till Er äkta make att älska i nöd och lust?” (Svar: ja) ”I dessa vittnens närvaro frågar jag Er (personens namn): Vill Ni ta (personens namn) till Er äkta make att älska i nöd och lust? (Svar: ja) ”Då Ni nu båda svarat jakande på den fråga jag har ställt Er, konstaterar jag Er vara äkta makar.”

”Mottag till tecken på ert förbund denna ring.” (Denna mening utelämnas om ingen ring ges.)

”Ni har nu blivit vigda till äktenskap. Som makar är Ni jämställda. Visa varandra kärlek och ömsesidigt förtroende i ert äktenskap och verka tillsammans för familjens bästa.”

Till början av sidan

Vigselförrättningen

Vigseln kan förrättas på vigselförrättarens byrå, eller, om förrättaren och de förlovade avtalar om annat, också på annat ställe.

För vigsel som äger rum under tjänstetid i vigselförrättarens utrymmen uppbärs ingen avgift.

Det är önskvärt att brudparet har med sig två 15 år fyllda vittnen. Om så på förhand överenskommits, kan dock magistratens personal fungera som vigselvittnen.

I andra fall finns det skäl att kontakta magistraten i god tid på förhand, så att det blir möjligt att reservera tiden och platsen för förrättningen.

Då debiteras en avgift enligt prislistan och ersättning för resekostnader.

Till början av sidan

Kan en vigsel förrättas på ett veckoslut och ska en vigsel alltid ske i de lokaler som magistraten anvisar?

Tjänstemän har inte skyldighet att förrätta vigslar utanför tjänstetid och tjänsteplats. På överenskommelse är detta dock ofta möjligt.

Överenskommelserna är magistratsspecifika.

Brudparet bör boka tid för vigseln i god tid före förrättningen. För ytterligare information kontakta den magistrat som förrättar vigseln.

Till början av sidan

Byte av släktnamn vid vigsel

De som ämnar ingå äktenskap kan enligt eget val antingen behålla var sitt släktnamn i äktenskapet eller anta ett gemensamt släktnamn. Om de väljer ett gemensamt släktnamn, kan den vars släktnamn kommer att ändras dessutom besluta att han eller hon kommer att använda sitt tidigare släktnamn framför det gemensamma släktnamnet.

Efter vigseln registreras namnbytet i befolkningsdatasystemet. Makarnas släktnamnsval kan meddelas magistraten före vigseln med en särskild blankett.

Staten samt kommunala myndigheter får automatiskt information om släktnamnsändringen utan några åtgärder från kunden. Efter att Folkpensionsanstalten har fått meddelande om namnändringen, skickar ämbetsverket automatiskt ett nytt FPA-kort. De flesta banker, försäkringsbolag och varuhandelskedjor uppdaterar sitt kundregister med hjälp av befolkningsdatasystemet.

Hur skall jag gå tillväga efter en namnändring?

Om personen inte har hemvist i Finland:

Namnlagen tillämpas på en person som i vigselögonblicket har hemvist i Finland. Om personen inte har hemvist i Finland avgörs släktnamnet enligt släktnamnslagstiftningen i hans eller hennes hemviststat. Paret ska om före vigseln presentera en utredning om namnlagstiftningen i sitt hemland ifall de har för avsikt att ändra släktnamn med anledning av vigseln. Om ingen utredning presenteras och magistraten inte känner till det andra landets namnpraxis, kan det gemensamma valet av släktnamn inte registreras i befolkningsdatasystemet med anledning av vigseln.

Till början av sidan

Vigsel av utlänningar

Före vigseln förrättas hindersprövning mot äktenskap. Paret ska anhålla om hindersprövning senast en vecka före dagen för vigseln. Om den ena av makarna är utlänning kan hindersprövningen ta veckor, och därför är det bra att vara ute i god tid.

För en utländsk medborgare behövs intyg över civilstånd från personens hemland eller alternativt ett intyg från hemlandets finska ambassad eller konsulat över utlänningens civilstånd. Intyget över civilstånd bör vara legaliserat i enlighet med äktenskapsförordningen. Ett undantag från detta legalitetskrav utgår intyg som getts av myndigheter i de nordiska länderna, den estniska befolkningsregistermyndighetens intyg på engelska samt intyg från en ambassad eller ett konsulat i Finland. Vid behov ska civilståndsintyget översättas och om översättningen görs utomlands ska den också auktoriseras.

Om endera maken inte är finsk medborgare och ingendera har hemvist i Finland ska förutom civilståndsintyget också en utredning ges huruvida det enligt den utländska medborgarens medborgar- eller hemviststat är tillåtet att ingå äktenskap i Finland. Utredningen ska vara legaliserad. Vid behov ska utredningen översättas och om översättningen görs utomlands ska den också auktoriseras.

Till början av sidan

Vigsel utomlands

Om en vigsel ska förrättas av en utländsk myndighet bör man kontakta den behöriga myndigheten i landet i fråga för att utreda vigselförfarandet och nödvändiga handlingar. Från magistraten kan man få ett intyg för prövning av hinder mot äktenskap och vigsel utförd av en utländsk myndighet på flera språk.

Finländska beskickningar kan inte förrätta vigslar. Vissa finländska präster i evangelisk-lutherska församlingen som arbetar utomlands har rätt att förrätta vigslar utomlands. I dessa fall sker vigseln i enlighet med finländsk lag och åtminstone den ena parten måste ha finskt medborgarskap.

Efter vigseln

För att en uppgift om äktenskap ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland, bör personen sända ett i det land där dokument utfärdas officiellt legaliserat äktenskapsintyg i original till magistraten på hemorten. Eftersom äktenskapsintyg i allmänhet uppgörs på det utfärdande landets språk, bör äktenskapsintyget vid behov  vara översatt av en auktoriserad translator antingen till finska eller till svenska.

En person som bor utomlands kan sända äktenskapsintyget till närmaste finländska beskickning (http://www.formin.finland.fi/), och samtidigt ska han eller hon fylla i blanketten "Anmälan om i utlandet vigd finsk medborgare", som fogas till originalintyget. För närvarande finns blanketten att få endast hos beskickningarna. Därefter sänds handlingarna tjänstevägen till Finland.

Om släktnamnet har ändrats i samband med äktenskapet och äktenskapsintyget sänds direkt till magistraten, rekommenderas att blanketten "Val av släktnamn i samband med vigsel" bifogas. Blanketten finns på blankettsidorna på denna webbplats.

Legalisering

För att en handling som utfärdats av en utländsk myndighet i utlandet ska få avsedd rättsverkan i Finland, bör handlingen legaliseras.

Legalisering av en handling är en till kundens rättsskydd knuten åtgärd som tryggar att den som utfärdar intyget enligt det landets lagar där intyget utfärdats har rätt att utfärda ett sådant intyg och att det utfärdats med rätt innehåll och är en giltig handling i det land där det har utfärdats. T.ex. rörande vigselattester är det viktigt att den person som förrättat vigseln enligt sitt lands lagar har rätt att förrätta vigslar.

Legalisering kan ske på två olika sätt beroende på om det aktuella landet har undertecknat Haagkonventionen från år 1961 eller inte.

Legalisering med Apostille-intyg

En handling legaliseras med ett s.k. Apostille -intyg (stämpel eller intyg på papper), om landet har anslutit sig till Haagkonventionen från år 1961. En förteckning över de länder som har anslutit sig till Haagkonventionen finns på webbsidan http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41, (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents). Där finns också information om vilken myndighet som utfärdar Apostille-intyg i de olika avtalsländerna.

Legalisering utan Apostille-intyg

Om det land som har utfärdat handlingen inte omfattas av Haagkonventionen, legaliseras handlingen så, att det utfärdande landets utrikesministerium legaliserar handlingen såsom utfärdad av rätt myndighet, och därefter legaliserar den finländska beskickning som är behörig i ifrågavarande land handlingen genom att till handlingen foga ett intyg över att tjänstemannen vid utrikesministeriet har rätt att utfärda sådana intyg.

Till början av sidan

Äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan makar avtala om att när ett äktenskap upplöses ska deras egendom inte fördelas jämnt mellan dem i enlighet med äktenskapslagens huvudregel.

Till början av sidan