Start / Aktuellt / Utredare föreslår att magistraterna införlivas i regionförvaltningsverken

Utredare föreslår att magistraterna införlivas i regionförvaltningsverken

Utredaren Matti Korkealehto föreslår i sin utredning som genomförts på uppdrag från finansministeriet att magistraterna skulle införlivas i regionförvaltningsverken. Anslutningen kunde genomföras tidigast vid ingången av 2015. Korkealehto överlämnade den 25 oktober 2013 sin rapport om konsekvenserna av ett eventuellt införlivande av magistraterna i regionförvaltningsverken till statssekreterare Sari Raassina.

Magistraternas och regionförvaltningsverkens målsättningar och verksamhet uppvisar både skillnader och betydande likheter. Båda ämbetsverken främjar bl.a. medborgarnas rättsskydd. Ämbetsverkens skillnader skulle enligt utredaren inte leda till intressekonflikter.

En anslutning av magistraterna till regionförvaltningsverken kunde möjliggöra rationaliseringsförmåner inom lednings- och administrationsrutiner och hjälpa ämbetsverken att klara de sparmålsättningar som ålagts dem, konstaterar Korkealehto.

Enligt förslaget skulle man vid regionförvaltningsverken inrätta ett nytt ansvarsområde, magistraterna, dit man placerar magistraternas uppgifter och personal, med undantag av konsumentrådgivningsuppgifterna som skulle placeras på regionförvaltningsverkens nuvarande ansvarsområde för den grundläggande servicen, rättsskyddet och tillstånden. Magistraternas funktioner ska enligt förslaget styras i enlighet med regionförvaltningsverkens allmänna strategiska styrsystem.

Sammanslagningen skulle enligt utredarens uppskattning bl.a. tack vare enklare intern ekonomi- och personalförvaltning generera årliga besparingar upp till ca 10 årsverken, och 2-3 årsverken till följd av ett minskat antal chefstjänster. Ändringen skulle inte medföra några informationssystems- eller lokalitetskostnader. Sammanslagningen beräknas inte heller påverka magistraternas grundläggande finansiering eller den praktiska verksamheten, såsom tillhandahållandet av kundservice.

Utredningen baserar sig på regeringens redogörelse till riksdagen från februari 2013 om verkställandet och genomförandet av regionförvaltningsreformen. Vid bedömningen av behoven att utveckla regionförvaltningen observerades det att magistraternas verksamhetsområden efter utvidgningen av verksamhetsområdena i början av 2012 i stora delar av landet motsvarar regionförvaltningsverkens verksamhetsområden. Utredare Korkealehtos förslag stödjer även riktlinjerna i regeringens strukturpolitiska program, enligt vilket servicestrukturerna och funktionerna ska reformeras bl.a. inom regionförvaltningen i syfte att förbättra statsförvaltningens produktivitet och effektivitet.

Utredarens rapport sänds på remiss i slutet av oktober. Eventuella linjebeslut om anslutandet av magistraterna till regionförvaltningsverken fattas efter remissrundan.

Utredning över konsekvenserna av en eventuell anslutning av magistraterna till regionförvaltningsverken, 28/2013

Förfrågningar:

Matti Korkealehto, utredare, tfn 050 355 3476
Jaana Salmi, överinspektör, tfn 02955 30003