Start / Aktuellt / Utlåtandegivarna tog aktivt ställning till de föreslagna ändringarna av magistraternas servicenätverk

Utlåtandegivarna tog aktivt ställning till de föreslagna ändringarna av magistraternas servicenätverk

Tanken om partiell nedskärning av magistraternas servicenätverk har i regel bemötts positivt under remissrundan. Motiveringar för bevarandet av vissa enheter som föreslagits bli nedlagda framfördes dock. Arbetsgruppen föreslår att en del av magistraternas enheter skulle ersättas med den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställen.

Arbetsgruppen som övervägt effektivisering av magistraternas servicenätverk lade i mars fram sitt förslag som baserar sig på en övergripande granskning av servicenätverket. Det föreslogs att 16 enheter av 41 skulle läggas ner och ersättas av den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställen. Serviceställena ska enligt planerna grundas 2015-2019. Några mindre enheter ska läggas ner snabbare.

Remisstiden löpte ut den 11 april 2014 och antalet utlåtanden var 31. Så gott som alla magistrater och regionförvaltningsverk gav ett utlåtande om slutrapporten. Personalorganisationerna och de flesta parter som styr magistraterna tog också ställning till rapporten. 

Utlåtandegivarna var i regel positiva till den planerade minskningen av magistraternas servicenätverk. Det ansågs nödvändigt att minska på servicenätverket och att koncentrera enheterna till större enheter bland annat på grund av planerade förändringar i magistraternas uppgifter och de allt knappare tillgängliga personalresurserna och medlen.

Dock framfördes vissa motiveringar för bevarandet av enheter som planerats bli nedlagda. En del av utlåtandegivarna önskade också att man som alternativ till nedläggningar för vissa enheters del skulle överväga specialisering på sådana uppgifter som inte är bundna till någon specifik ort.

Utlåtandegivarna framförde motiveringar för bevarandet av enheterna i Jakobstad, Kristinestad, Raseborg, Borgå, Kotka, Raumo, Ylivieska, Hyvinge, Pargas, Lojo och Salo. Arbetsgruppen föreslog att alla dessa enheter skulle läggas ner.

En del av utlåtandegivarna understödde å andra sidan nedläggandet av enheterna i Pargas, Salo, Kristinestad, Jakobstad och Raumo. Största delen av enheterna som man önskade bevara placerade sig i mitten av poänglistan i arbetsgruppens slutrapport.

Vid poängsättningen tog man skilt för varje enhet i beaktande områdets befolkningsunderlag, antalet tjänster och prestationer som förutsätter personliga kundbesök samt enhetens beräknade personal år 2019. Förslaget om servicenätverket påverkades i vissa fall även av tillgången till service och enhetens särställning.

Utlåtandegivarna betraktade indikatorerna och genomföringssättet i stort sett som motiverade. I vissa utlåtanden kritiserades dock enskilda indikatorer eller statistiken som utnyttjats. En del önskade även att man vid övervägandet skulle ha beaktat även andra faktorer, såsom regionala särdrag.

Flera utlåtandegivare betonade viktigheten av att konsekvenserna med förslagen och besparingarna från nedläggningen av enskilda serviceställen borde utvärderas noggrannare innan de slutliga besluten. Utvärderingen av de språkliga konsekvenserna som framförts i rapporten borde enligt utlåtandegivarna också kompletteras. Några utlåtandegivare ansåg att man samtidigt borde omvärdera speciellt nedläggningen av magistraternas enheter på tvåspråkiga orter.  

Beredningstidpunkten för servicenätverksförslaget väckte kritik. Förslaget borde enligt utlåtandegivarna ha gjorts först efter att verkningarna av andra reformer som påverkar magistraternas verksamhet blivit klara. Som exempel på dessa kan nämnas bl.a. Kundservice2014-projektet samt central- och regionförvaltningens ämbetsverksutredning (VIRSU).     

Servicenätverksförslaget och remissresponsen kommer att tas i beaktande vid den slutliga beredningen av nedläggningsbesluten. Innan nedläggningsbesluten fattas kommer finansministeriet att i detalj gå igenom läget skilt för varje enhet, och begära utlåtanden från placeringsorten, det berörda landskapsförbundet samt magistraternas styrnings- och utvecklingsenhet vid magistraten i Östra Finland. Förslaget och responsen tas i beaktande även vid den fortsatta beredningen av Kundservice2014-projektet, samt vid utredandet av ett eventuellt införlivande av magistraterna till regionförvaltningsverken. 

Ytterligare information:

Jaana Salmi, överinspektör, tfn 02955 30003, jaana.salmi[at]vm.fi                

Utlåtandena om rapporten finns i Statsrådets projektregister.

Serviceställsnätverksarbetsgruppens slutrapport

Pressmeddelande om övergripande granskningen av magistraternas servicenätverk (13.3.2014)

Kundsevice2014 -projektet