Start / Aktuellt / Patent- och registerstyrelsens regionala tjänster omorganiseras

Patent- och registerstyrelsens regionala tjänster omorganiseras

Ett arbete för att utveckla Patent- och registerstyrelsens elektroniska tjänster pågår som bäst. Som ett led i arbetet utreder och förbereder arbets- och näringsministeriet flyttning av verkets regionala tjänster bort från magistraten och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Reformen berör handläggningen av anmälningar till handels- och föreningsregistren och bostadsaktiebolagsanmälningar. Efterfrågan på elektroniska anmälningstjänster ökar hela tiden.

En arbetsgrupp som arbets- och näringsministeriet har tillsatt den 31 maj 2013 ska förbereda reformen före utgången av augusti 2015, då det nya systemet enligt planerna ska träda i kraft. Arbetsgruppen ska utreda vilka konsekvenser reformen kommer att ha med tanke på magistratens och NTM-centralernas personal och ekonomi samt lagstiftningen. Goda personalpolitiska principer ska följas vid reformen. Personalen informeras öppet och aktivt om hur förberedelserna framskrider.

Avsikten är att tjänsterna i fortsättningen ska tillhandahållas via Patent- och registerstyrelsens registrerings- och kundtjänst samt webbsidor. För närvarande tar närings-, trafik- och miljöcentralerna samt magistraten emot anmälningar till handelsregistret och föreningsregistret, ger råd om hur man gör en anmälan samt lämnar registerutdrag och kopior. Magistraten tar dessutom emot bostadsaktiebolagsanmälningar och ger råd om deras handläggning.

Nätverket av lokala myndigheter har byggts upp under en tidsperiod då mottagandet och handläggningen av anmälningar baserade sig på pappersdokument och rådgivning, och då det inte fanns några elektroniska kanaler till förfogande. Det finns dock en allt större efterfrågan på elektroniska tjänster, eftersom ärendet då kan skötas flexibelt och snabbt när det passar en själv.

Koncentrering av verksamheterna möjliggör en mer enhetlig service. Det blir också möjligt att få till stånd kostnadsbesparingar. I den modell som ska utvecklas beaktas de möjligheter att uträtta ärenden som erbjuds av offentliga förvaltningens gemensamma servicepunkter vilka förbereds som bäst.

I arbetsgruppen, som leds av arbets- och näringsministeriet, ingår företrädare för finansministeriet, Patent- och registerstyrelsen, magistraternas styrnings- och utvecklingsenhet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland, magistraten i Tavastland och för personalorganisationerna.

Projektet är ett led i statens produktivitets- och resultatprogram.  Mer information om projektet finns på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen: www.tem.fi/prh_reformen

Ytterligare upplysningar:
projektchef Piia Rekilä, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4115 (arbetsgruppens ordförande)
överinspektör Jaana Haatainen, finansministeriet, tfn 029 553 0003
linjedirektör Olli Koikkalainen, Patent- och registerstyrelsen, tfn 029 509 5575