Start / Aktuellt / Övergripande granskningen magistraternas servicenätverk färdig

Övergripande granskningen magistraternas servicenätverk färdig

I framtiden kommer magistraterna att betjäna kunder vid 25 egna serviceställen samt vid den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställen, vilka bereds av finansministeriet. Magistraternas eget servicenätverk ska anpassas under 2014-2019 från nuvarande 41 till 25 enheter.

De planerade ändringarna i servicenätverket baserar sig på slutrapporten som en arbetsgrupp som letts av magistraternas styrnings- och utvecklingsenhet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland gav ut den 13 mars 2014. Arbetsgruppen skulle utreda anpassningen av magistraternas servicenätverk med hänsyn till effektiv och kundtillvänd verksamhet. Arbetsgruppen poängsatte och rangordnade magistraternas enheter utifrån befolkningsunderlaget, antalet prestationer som förutsätter personlig kontakt samt personalen vid enheten.   

Arbetsgruppen föreslår utifrån granskningen att 16 nuvarande enheter skulle läggas ner och ersättas stegvist med gemensamma kundserviceställen som grundas under 2015-2019. För vissa mindre enheters del kunde tidtabellen enligt arbetsgruppens förslag emellertid påskyndas.  

En noggrannare tidtabell för ersättandet av magistraternas enheter med gemensamma kundserviceställen planeras våren 2014 efter att den detaljerade färdplanen för övergångsperioden för den gemensamma kundservicen blivit färdig. Övergången till gemensam kundservice ska enligt planerna genomföras landskapsspecifikt.  

- Målsättningen med Kundservice 2014-projektet är att även andra statliga myndigheters, inte bara magistraternas, tjänster i fortsättningen tillhandahålls gemensamt. Även om fokus ligger på digital betjäning är det viktigt att man även bevarar möjligheterna för ärendebesök år kunder som inte kan sköta sina ärenden enbart digitalt, konstaterar kommun- och förvaltningsminister Henna Virkkunen. 

Magistraternas tjänster kommer i och med ibruktagandet av den gemensamma kundservicen att bli tillgängliga även på flera sådana orter där magistraterna redan tidigare lagt ner sina serviceställen, eller där magistraternas tjänster överhuvudtaget inte varit tillgängliga.

Kunden betjänas vid de gemensamma kundserviceställena både av servicerådgivare och av magistraternas egna sakkunniga via videoförbindelse. Vissa tjänster kan även tillhandahållas av magistraternas sakkunniga på plats vid de gemensamma serviceställena. 

Arbetsgruppen betonade i sin slutrapport viktigheten av att man i samband med ändringen av servicenätverket fäster särskild uppmärksamhet vid tryggandet av personalens ställning. Ändringarna ska genomföras på ett ur personalens perspektiv kontrollerat sätt.

Magistraternas styrnings- och utvecklingsenhet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland har sänt servicenätverksarbetsgruppens slutrapport till finansministeriet för fortsatt behandling. Nedläggningarna kommer i praktiken att förverkligas genom finansministeriets förordningar. Finansministeriet ska sända servicenätverksarbetsgruppens slutrapport på remiss i mars 2014. Koordineringsgruppen för regionalisering ska också behandla de föreslagna ändringarna i servicenätverket under våren 2014. 

Ytterligare information:
finansministeriet:
Jaana Salmi, överinspektör, tfn 02955 30003, jaana.salmi(at)vm.fi

Magistraternas styrnings- och utvecklingsenhet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Merja Koponen, enhetschef, tfn 029 501 6877, merja.koponen(at)avi.fi