Start / Aktuellt / Magistraterna överhopade med arbete på grund av att många tar kontakt

Magistraterna överhopade med arbete på grund av att många tar kontakt

MAGISTRATERNA ÖVERHOPADE MED ARBETE PÅ GRUND AV ATT MÅNGA TAR KONTAKT

Under de senaste dagarna har exceptionellt många kontaktat magistraterna. Som regel tar människor kontakt med magistraten efter att ha besökt tjänsten för kontroll av egna uppgifter och upptäckt brister eller fel i uppgifterna och vill ändra dem eller få mer information om de uppgifter som sparats om dem i befolkningsdatasystemet.

Beakta följande innan du tar ny kontakt med magistraten:

Behandlingen av begärda ändringar av uppgifter har lett till att magistraterna för närvarande är överhopade med arbete. Därför syns begärda ändringar i befolkningsdatasystemet eventuellt först flera veckor efter att begäran om ändring har lämnats in. Till exempel en ändring av din yrkesuppgift eller e-postadress eller ett tillägg av förbud mot utlämnande av uppgifter hör till de begärda ändringar som just nu genomsnittligt sett tar flera veckor att åtgärda. Du kan inte påskynda behandlingen av din begäran om ändring genom att ta ny kontakt med magistraten.

När befolkningsdatasystemet inrättades i början av 1970-talet infördes grunduppgifter om personer från de lokala befolkningsregistren i systemet med den begränsningen att man beaktade familjeförhållanden som var aktuella den 1 oktober 1973 (barnen var vid den tidpunkten fortfarande minderåriga). Således kan det hända att det av en persons uppgifter inte framgår uppgifter om föräldrar, om personen var myndig den 1 oktober 1973. Likaså om en persons barn (eller något av barnen) var myndiga den 1 oktober 1973, syns dessa (detta) barn inte nödvändigtvis i uppgifterna om personens barn. Eftersom bristerna beror på de begränsningar som tillämpades när systemet inrättades, hör avsaknaden av uppgifter i dessa fall inte till sådana fel som bör korrigeras av magistraten eller på begäran av personen i fråga.

Om det är fråga om adressuppgifter som är äldre än fyra år, kan dessa inte korrigeras, eftersom den aktuella flyttningsanmälan och eventuella andra handlingar har förstörts med stöd av arkivstadgan.

Förfrågningarna till exempel om äganderätten till fastigheter eller begynnelsedatum för gamla adressuppgifter eller andra historieuppgifter bör man i detta skede undvika. Om det finns behov av att korrigera aktuella personuppgifter som påverkar en persons rättigheter eller skyldigheter, ska personen naturligtvis kontakta sin magistrat. Observera dock att det också i sådana fall för tillfället är kö till tjänsten.