Start / Aktuellt / Magistraterna förenhetligar tillämpning av lag om hemkommun vid flytt till fritidshus

Magistraterna förenhetligar tillämpning av lag om hemkommun vid flytt till fritidshus

Det har blivit allt vanligare att flytta till sitt fritidshus eftersom det är möjligt att bo året runt i allt flera av dessa. Detta har lett till en varierande tillämpning av lag om hemkommun och till problem med registrering av hemkommun då den som flyttar till ett fritidshus har velat ha den som sin stadigvarande bostad.  I praktiken har alla magistrater ansett att det i vissa fall är möjligt att ändra personens hemkommun till kommunen där fritidshuset är beläget.

Magistraterna har dock haft olika praxis angående vilken bostad som ska registreras som stadigvarande bostad för den som flyttar. Även kommunernas inställning till flyttning till fritidshus har avvikit från varandra.   En del kommuner har förhållit sig positiva till att fritidshuset har registrerats som stadigvarande bostad. Å andra sidan har en del av kommunerna med stöd av markanvändnings- och bygglagen förelagt dem som bor i ett fritidshus med vite för att få ett slut på det stadigvarande boendet. 

Högsta förvaltningsdomstolen och några förvaltningsdomstolar har i sina beslut kommit till den slutsatsen att om en fastighet har antecknats som fritidshus i en enlighet med gällande plan som följer markanvändnings- och bygglagen, kan det inte registreras som en stadigvarande bostad i befolkningsdatasystemet enligt i lag om hemkommun.  P.g.a. av dessa prejudikat förenhetligar magistraterna sin tillämpning och i fortsättningen iakttar man samma förfarande vid registrering av flyttning till fritidshus.

När magistraten konstaterat att personens hemkommun har ändrats till kommunen där fritidshuset är beläget, kan fridshuset som används av den som flyttar dock inte längre antecknas som dennes bostad, utan personen registreras "utan stadigvarande bostad" i ifrågavarande kommun.  Adressen på fritidshuset, kan dock på begäran av den som flytta antecknas som dennes postadress i befolkningsdatasystemet. Beslut om att förenhetliga förfarandet har fattats 23 september 2014. Magistratens nya anvisning gäller flyttningsanmälningar som behandlats efter att anvisningen tagits i bruk. 

Processarbetsgruppen för person-, familje- och arvsrättsliga tjänster 

tillsatt av Magistraternas enhet för styrning och utveckling (MOK) 

Ytterligare information fås av: