Start / Aktuellt / Magistraten på nätet har öppnats. Den första tjänsten som tillhandahålls är det europeiska arvsintyget

Magistraten på nätet har öppnats. Den första tjänsten som tillhandahålls är det europeiska arvsintyget

27.10.2015

Magistraterna har lanserat en ny nättjänst för elektronisk ärendehantering. Med hjälp av tjänsten kan kunder sköta sina ärenden smidigt via en digital servicekanal. Den första tjänsten som tillhandahålls via Magistraten på nätet är ansökan om europeiskt arvsintyg. Andra magistratstjänster digitaliseras under 2016.

Det europeiska arvsintyget förenhetligar skötseln av arvsärenden inom EU-området

EU-förordningen om internationella arvsärenden tillämpas sedan den 17 augusti. Genom förordningen förenhetligas och förenklas skötseln av sådana arvsärenden som har anknytning till flera medlemsländer. Förordningen påverkar inte handläggningen av nationella arvsärenden och gäller inte heller skatter.

I EU:s arvsförordning finns bestämmelser om vilken domstol som är behörig i en internationell arvsfråga och vilken stats lag som ska tillämpas på arvsfrågan. I förordningen föreskrivs också om erkännande och verkställighet av beslut om arv i EU-stater.

Huvudregeln är att domstolen i den medlemsstat där den avlidne var bosatt vid dödsfallet ska vara behörig när det gäller boutredning och arvskifte och att denna stats lag ska tillämpas. Arvlåtaren kan dock under sin livstid genom testamente förordna att lagen i den stat vars medborgare han eller hon är vid tidpunkten för sitt val eller för sin död ska tillämpas på arvet. Ett lagval som gjorts innan förordningen börjar tillämpas förblir i kraft.

Ett europeiskt arvsintyg införs

Den 17 augusti 2015 infördes det så kallade europeiska arvsintyget med hjälp av vilket arvingarna, testamentstagare med direkt rätt till arvet och testamentsexekutorerna och dödsboförvaltarna kan styrka sin ställning och sina befogenheter i en annan medlemsstat. Detta gör det lättare att handlägga arvsfrågor i sådana fall där arvlåtaren har kvarlåtenskap i flera medlemsstater.  Arvsintyget gäller endast arv efter personer som avlidit 17.8.2015 eller senare och intyget kan inte ansökas i förväg.

Det är möjligt att ansöka om ett europeiskt arvsintyg efter arvlåtarens död i den stat som är behörig i arvsfrågan. Användning av intyget är frivillig. I Finland handläggs ansökningar om arvsintyg av magistraten i Helsingfors.

Priser

  • Europeiskt arvsintyg 180 €
  • Kopia av europeiskt arvsintyg till annan än sökanden 30 €
  • Förlängning av giltighetstiden för kopia av europeiskt arvsintyg 30 €

Ändringarna beaktas även mellan de nordiska länderna

I anslutning till ikraftträdandet av EU:s arvsförordning har de nordiska länderna kommit överens om att ändra den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning så att dess bestämmelser om lagval motsvarar EU-bestämmelserna. Efter att EU-förordningen har trätt i kraft ska den nordiska arvskonventionen dock tillämpas i Finland och Sverige bara i mycket begränsad omfattning.

Undantag

Storbritannien och Irland har ställt sig utanför EU-arvsförordningens tillämpningsområde. Danmark deltar i inte i EU:s civilrättsliga samarbete. Den nya förordningen är därmed inte bindande för dessa stater.

Ytterligare information:
Magistraten i Helsingfors, Albertsgatan 25, 00180 Helsingfors,
Tfn: 029 55 36 999, E-post: .fikirjaamo.helsinki@maistratti