Start / Aktuellt / Lever myndigheten upp till sina värderingar – över tusen kunder utvärderade magistraten

Lever myndigheten upp till sina värderingar – över tusen kunder utvärderade magistraten

Magistraterna gjorde historia och bad kunderna utvärdera deras värderingar.

Som den första statliga myndigheten ville magistraterna utreda hur väl deras värderingar realiseras i det dagliga kundarbetet. Över tusen magistratskunder utvärderade hur kundorientering, rättvisa, sakkunskap, öppenhet och ansvar realiserades i deras erfarenheter som kund.

Kundnöjdheten utvärderades specifikt för följande tjänster:

  • förordnande av intressebevakare,
  • vittnestjänster,
  • vigsel och registrering av partnerskap,
  • registrering av utlänningar,
  • namnärenden (ansökningar) och
  • registrering av minderåriga.

Enkäten utfördes i oktober 2014 som en personlig e-enkät och en offentlig enkät på magistratens webbplats på fyra språk (finska, svenska, engelska, ryska). Totalt 1 046 kunder besvarade enkäten.

Kunderna ansåg att det var enkelt att uträtta ärenden hos magistraten och att kundservicen uppskattade kunden. De största utvecklingsbehoven gällde lokalerna, särskilt med tanke på grupper med särskilda behov, och integritetsskyddet vid uträttandet av ärenden. Också möjligheten att ge kundrespons bör förbättras. Enligt kunderna är magistraten en mycket rättvis myndighet: de berömde det rättvisa bemötandet och den sakliga och begripliga motiveringen av avgörandena. Smidigheten och servicekvaliteten påverkas främst av att e-tjänsterna är outvecklade i fråga om alla typer av ärenden.

I fråga om sakkunskap och kvalitet hade kunderna varierande erfarenheter beroende på vilken tjänst de tog ställning till. Intressebevakningen är sakkunnig och anvisningarna tydliga, men kunderna anser att handläggningen tar lång tid och att deras behov inte förstås tillräckligt väl. Magistraten förstår kundernas behov dåligt också vid registrering av minderåriga och vid vigsel och registrering av partnerskap, även om anvisningarna enligt kunderna är mycket tydliga och processen smidig. Som helhet anser kunderna att magistraternas sakkunskap och kvalitet bygger på tydliga anvisningar och smidig handläggning av ärenden.

Av magistratens värderingar realiseras öppenheten dåligt enligt kunderna. Särskilt i fråga om intressebevakning, namnärenden, vittnestjänster och vigslar finns det brister i magistratens arbete i relation till medborgarna och tillgången till aktuell information. Ett intressant undantag utgör registreringen av utlänningar, där öppenheten realiseras klart bättre än inom andra tjänster.

Över lag anses magistraten vara en mycket ansvarsfull och rättvis aktör och serviceproducent inom offentlig förvaltning. Den största utmaningen är att förbättra öppenheten och göra de elektroniska tjänsterna mer lättanvända.

Kundnöjdhetsenkäten genomfördes av expertföretaget BroadScope.