Start / Aktuellt / Lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll träder i kraft 1.4.2011

Lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll träder i kraft 1.4.2011

1.4.2011

En ny lag om upplösning av sambors gemensamma hushåll träder i kraft vid ingången av april. Lagen syftar till att ge skydd för sambor när samboförhållandet upphör.

Den nya lagens tillämpningsområde

Lagen tillämpas på sambor som har bott i gemensamt hushåll i minst fem år eller har eller har haft ett gemensamt barn eller har eller har haft gemensam vårdnad om ett barn. Lagen gäller inte sådana samboförhållanden där en part eller båda parterna är gifta.

Bestämmelserna ska gälla alla sambor, både när parterna är av olika kön och när de är av samma kön. Lagen gäller även sådana samboförhållanden som inletts innan lagen träder i kraft. Lagen gäller dock inte samboförhållanden som upphört innan lagen träder i kraft.

Syftet med reformen är dock inte att jämställa sambor med gifta par. Sambor ska genom ett ömsesidigt avtal kunna avvika från de flesta bestämmelserna i den föreslagna lagen.

Den nya lagens konsekvenser

Enligt den nya lagen ska en sambo ha rätt att kräva åtskiljande av egendom när samboförhållandet upphör. Utgångspunkten vid åtskiljandet är att vardera sambon behåller sin egendom. Lös egendom ska dock anses vara gemensam, om det inte kan klarläggas vem av parterna äger den.

En sambo ska ha rätt till gottgörelse, om sambon under samboförhållandet har hjälpt sin partner att öka dennes tillgångar och ett åtskiljande utifrån ägandeförhållandet skulle leda till att den ena sambon gynnas på bekostnad av den andra. Rätten till gottgörelse förutsätter dock att obalansen mellan insatserna inte är ringa.

Insatser för det gemensamma hushållet som ger rätt till gottgörelse är till exempel hushållsarbete i hemmet medan den andra sambon ökar sina tillgångar genom förvärvsarbete. Även betydande byggnadsarbete och reparationer eller långvarigt vårdarbete i hemmet till förmån för den andra sambon kan ge rätt till gottgörelse.

Åtskiljandet av sambornas egendom kan förrättas av en skiftesman

Enligt den nya lagen kan samborna sinsemellan komma överens om egendomsfördelningen och gottgörelse. Om samborna inte kan enas om saken kan de hos tingsrätten ansöka om förordnande av en skiftesman. Skiftesmannen förrättar åtskiljandet av sambornas egendom och avgör eventuella anspråk på gottgörelse. Som bevis på åtskiljandet upprättas en åtskiljandehandling. Om någon skiftesman inte har sökts, kan yrkande på gottgörelse också föras till tingsrätten för avgörande.

Rätten till gottgörelse förfaller, om gottgörelse inte har yrkats inom sex månader från åtskiljandet. Om åtskiljande av sambornas egendom inte förrättas, förfaller rätten till gottgörelse tre år efter en sambos död eller från det att samborna varaktigt flyttade isär.

Skydd efter den andra sambons död

Skyddet för sambor kompletteras så att en sambo får möjlighet till bidrag enligt prövning ur dödsboet efter den andra sambons död. Bidraget kan också bestå av nyttjanderätt till egendom.

Registret över ärenden son gäller samboförhållanden

I registret införas uppgifter ur de handlingar som avses i 11 § i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll, dvs. åtskiljandehandlingar och avtal eller andra handlingar om gottgörelse. Syftet med registret är att rättsverkningarna av att de nämnda handlingarna getts in för registrering ska börja gälla och att uppgifterna blir offentliga.

Registreringen av handlingarna gäller enbart åtskiljandehandling, avtal eller någon annan handling om gottgörelse  som förrättats när samboförhållandet upphört efter 1.4.2011.

Handlingarna kan lämnas in för registrering till vilken magistrat som helst.

Information om handlingar som registrerats kan fås från magistraterna.