Start / Aktuellt / Handels- och föreningsregistrens kundtjänst koncentreras tili Patent- och registerstyrelsen

Handels- och föreningsregistrens kundtjänst koncentreras tili Patent- och registerstyrelsen

Handels- och föreningsregistrens kundtjänst och magistratens uppgifter som rör bostadsaktie­ bolag koncentreras tili Patent- och registerstyrelsen. Ur kundernas synvinkel tryggas en jämn kvalitet på handläggningen och rådgivningen när de personliga besöken i framtiden minskar betydligt i och med att elektroniska tjänster införs. Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling har bifallit reformen på förslag av arbets- och näringsministeriet den 11 juni 2014. 

Avsikten är att reformen träder i kraft i slutet av 2015. Från och med nämnda datum handläg­ ger magistraterna samt närings-, trafik- och miljöcentralerna inte längre ärenden som har samband med handels- och föreningsregistren. Magistraterna behandlar inte heller anmäl­ ningar om bostadsaktiebolag. 

Under beredningen av ärendet diskuterades också ett alternativ som gick ut på att kundtjäns­ ten fortsättningsvis ska skötas av en eller flera magistrater utöver Patent- och registerstyrel­ sen. Arbets- och näringsministeriet bedömer dock att det faktum att tjänsterna koncentreras tili Patent- och registerstyrelsen tryggar enhetliga handelsregistertjänster och effektiviserar verk­ samheten. Lösningen säkerställer också tillgången tili service på svenska. Handelsregister­ anmälningar kan också fortsättningsvis lämnas in hos Skatteförvaltningens verksamhetsstäl­ len.

För närvarande tas handels- och föreningsregisteranmälningar emot, rådgivning ges kring anmälningar och utdrag och kopior ges ur registren av Patent- och registerstyrelsen, av magi­ straterna samt av NTM-centralerna. Magistraterna behandlar dessutom anmälningar som gäller bostadsaktiebolag och sköter rådgivningen i fråga om dessa.

Ökande elektroniska tjänster ligger bakom

Bakom reformen ligger ökningen av elektroniska tjänster, vilket minskar behovet av personlig kundbeljäning. Patent- och registerstyrelsen, som ansvarar för handels- och föreningsregist­ren, håller som bäst på att införa nya webbtjänster. Det råder en ökande efterfrågan på elektroniska tjänster, eftersom kunderna då har en möjlighet att sköta sina ärenden flexibelt och snabbt vid den tidpunkt som passar dem bäst.

Reformen minskar behovet av årsverken vid magistraterna och ökar i någon mån behovet av årsverken vid Patent- och registerstyrelsen. Reformen har inte några konsekvenser för perso­ nalen vid närings-, trafik- och miljöcentralerna.

I nästa skede ska arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp så snart som möjligt utreda bl.a. vilka arrangemang reformen medför i magistraterna och hur ställningen för de personer som skött uppgifterna i fråga ordnas vid magistraterna. Samtidigt påbörjas beredning av lagänd­ ringarna. Målet i samband med reformen är att säkerställa att personalen blir sysselsatt och att god personalpolitik bedrivs i enlighet med samarbetslagen och -avtalet samt att de allmänna principer som gäller ställningen för statens personai vid omorganisationer följs. Vid verk­ ställigheten av lagen tryggas dessutom tillgodoseendet av språkliga tjänster.

I maj 2014 ordnades det ett remissförfarande i ärendet. I remissyttrandena fick både förslaget att koncentrera servicen tili Patent- och registerstyrelsen och förslaget att behålla servicen vid magistratema bifall. Remissyttrandena och mer information om projektet på adressen: http://www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/muita  hankkeita/prh n alueellisten palveluiden organisointi

Handelsregistret är ett offentligt register över företag. I handelsregistret antecknas utöver före­ tag dessutom också uppgifter om vissa sammanslutningar,  såsom bostadsaktiebolag och bo­ stadsrättsföreningar . I föreningsregistret  antecknas å sin sida uppgifter om föreningar.

Ytterligare upplysningar:

överinspektör Piia Rekilä, TEM, tfn 029 506 4115