Start / Aktuellt / Ändringar i ordnandet av vissa magistraternas uppgifter från och med ingången av 2012

Ändringar i ordnandet av vissa magistraternas uppgifter från och med ingången av 2012

Så gott som alla magistraters namn och verksamhetsområden förändras vid ingången av 2012. Vissa ändringar i uppgiftsfördelningen mellan magistraterna träder också i kraft vid ingången av 2012.

Sådana magistrater som från och med början av 2012 inte längre handlägger fastställandet av delägarförteckningar i bouppteckningar, ansökningar om namnändring ellergodkännande av erkännande av faderskap är magistraten i Helsingfors, magistraten i Västra Nyland som består av de nuvarande magistraterna i Esbo och Raseborg samt magistraten i Östra Nyland, som består av de nuvarande magistraterna i Hyvinge, Borgå och Vanda. Vissa godkännanden av erkännande av faderskap vid magistraten i Västra Nyland behandlas emellertid vid magistratens egen enhet.

Följande magistrater handlägger från och med ingången av 2012 uppgifter som överförts från de ovan nämnda magistraterna:

Fastställandet av delägarförteckningen i en bouppteckning

Finskspråkiga fastställanden av delägarförteckningen i en bouppteckning som tidigare behandlats vid magistraterna i Helsingfors, Västra Nyland och Östra Nyland handläggs vid magistraten i Västra Finlands enhet i Karleby. De svenskspråkiga ärendena vid magistraten i Östra Nyland handläggs vid magistraten i Sydvästra Finlands enhet i Väståboland, och de svenskspråkiga ärendena vid magistraten i Västra Nyland vid magistratens enhet i Raseborg.

Ansökningar om namnändring

Finskspråkiga ansökningar om namnändring som tidigare behandlats vid magistraterna i Helsingfors, Västra Nyland och Östra Nyland handläggs vid magistraten i Norra Finlands enhet i Kajaland. De svenskspråkiga ärendena vid magistraterna i Helsingfors och Östra Nyland handläggs vid magistraten i Sydvästra Finlands enhet i Väståboland, och de svenskspråkiga ärendena vid magistraten i Västra Nyland vid magistratens enhet i Raseborg. 

Godkännandena av erkännande av faderskap

Finskspråkiga godkännanden av erkännande av faderskap som tidigare behandlats vid magistraterna i Helsingfors, Västra Nyland och Östra Nyland handläggs vid magistraten i Sydvästra Finlands enhet i Björneborg. Svenskspråkiga ärenden som tidigare handlagts vid magistraterna i Helsingfors och Östra Nyland ska handläggas vid magistraten i Sydvästra Finlands enhet i Väståboland. Både de finsk- och de svenskspråkiga godkännandena av erkännande av faderskap inom Raseborgs härad som hör till magistraten i Västra Nylands verksamhetsområde handläggs emellertid centraliserat vid magistraten i Västra Nylands enhet i Raseborg.

Kontaktuppgifter

Fastställandet av delägarförteckningen i en bouppteckning

Magistraten i Västra Finland
Enheten i Karleby
Karlebygatan 74
PB 581, 67101 Karleby
Tfn 071 8741 och 071 8741410
kirjaamo.lounais-suomi(at)maistraatti.fi

Ansökningar om namnändring

Magistraten i norra Finland
Enheten i Kajanaland
Kalliokatu 2
PB 221, 87100 Kajaani
Tfn 071 876 1080, 071 876 1081, 071 876 1082 och 071 876 0201 (centralen) fax 071 876 1079
kirjaamo.pohjois-suomi(at)maistraatti.fi 

Godkännandena av erkännande av faderskap

Magistraten i Sydvästra Finland
Enheten i Björneborg
PB 191, 28101 Björneborg
Tfn 071 874 1310 (centralen)
kirjaamo.lounais-suomi(at)maistraatti.fi 

Svenskspråkiga ansökningar 

Magistraten i Sydvästra Finland
Enheten i Väståboland
PB 16, 21 601 Pargas
Enheten i Väståboland
PB 16, 21 601 Pargas
tfn 071 874 1324, 071 874 1325 och 071 874 1320 (centralen)kirjaamo.lounais-suomi(at)maistraatti.fi

Magistraten i Västra Nyland
Enheten i Raseborg
Förmansallén  4
PB 49,10601 Raseborg.
tfn 071 873 1433, 071 873 1435 och 071 873 1430 (centralen)kirjaamo.lansi-uusimaa(at)maistraatti.fi 

Konsumentrådgivningen

De ansvariga magistraterna och verksamhetsområdena inom konsumentrådgivningen från och med den 1 januari 2012:

Magistraten i Östra Nyland (verksamhetsområdena för de nuvarande magistraterna i Helsingfors, Vanda, Esbo, Hyvinge, Borgå ja Raseborg)

  • Magistraten i Tavastland (verksamhetsområdena för de nuvarande magistraterna i Tavastehus och Lahtis)
  • Magistraten i Sydöstra Finland (verksamhetsområdena för de nuvarande magistraterna i Kymmenedalen och Villmanstrand)
  • Magistraten i Sydvästra Finland (verksamhetsområdena för de nuvarande magistraterna i Åboregionen, Väståboland och Satakunta)
  • Magistraten i Inre Finland (verksamhetsområdena för de nuvarande magistraterna i Tammerfors och Mellersta Finland)
  • Magistraten i Västra Finland (verksamhetsområdena för de nuvarande magistraterna i Vasa, Karleby och  Seinäjoki)
  • Magistraten i Östra Finland (verksamhetsområdena för de nuvarande magistraterna i Norra Savolax, Södra Savolax samt Norra Karelen)
  • Magistraten i Norra Finland (verksamhetsområdena för de nuvarande magistraterna i Norra Österbotten och Kajanaland) samt
  • Magistraten i Lappland (verksamhetsområdet för den nuvarande magistraten i Lappland).

Mera information finns på konsumentrådgivningens webbplats www.kuluttajaneuvonta.fi och de riksomfattande telefonnumren 071 873 1901 /(suomenkielinen) ja 071 873 1902 (svenskspråkigt).