Start / Aktuellt / Ändringar i intressebevakarens arvode vid ingången av 2013

Ändringar i intressebevakarens arvode vid ingången av 2013

Arvodena som betalas till intressebevakare ändras vid ingången av år 2013. Närmare bestämmelser om arvodena utfärdas genom förordning av statsrådet, som gäller både allmänna intressebevakare och privata intressebevakare, såsom närstående till huvudmannen.

Målet är att förenkla grunderna för bestämmande av arvode och förenhetliga de praxis som finns i olika delar av landet för fastställande av arvoden. Huvudmännen, dvs. de som har en intressebevakare, kommer att behandlas mer lika, eftersom det blir färre tolkningsskillnader när arvodet bestäms.

Eftersom syftet är att förenhetliga praxis, blir arvodet större för några huvudmän och mindre för andra. Grundavgiften i intressebevakarens arvode är 440 euro per år, eller 280 euro för mindre bemedlade huvudmän. Det totala beloppet beror dessutom på bl.a. intressebevakarens åtgärder och huvudmannens förmögenhet.

Den i förmynderskapslagen avsedda inkomstgränsen för nästa år är  5 727,44 € (477,26 € x 12) och egendomsgränsen 17 181,31 € (3 x 5727,44 €).

Blanketten för intressebevakararvodet kommer att upprättas i januari 2013.